Військова служба в розвідувальному органі

Про розвідувальний орган

1. Чим займається розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України?

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.

Завдання розвідувального органу визначені у Законі України «Про розвідувальні органи України», відповідно до якого на нього покладається:

добування, аналітична  обробка  та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації;

здійснення  спеціальних  заходів,  спрямованих  на  підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, воєнній,    військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, захисту та охорони  державного кордону;

участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю,  незаконним  обігом  наркотичних  засобів, незаконною торгівлею   зброєю   і  технологією її виготовлення, незаконною міграцією у порядку, визначеному законом;

вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

Функціональна структура розвідки охоплює процеси здобування (збору) розвідувальної інформації, її аналізу та підготовки аналітичних матеріалів, прогнозів і сценаріїв розвитку ситуації у сфері національної та міжнародної безпеки шляхом проведення агентурної і технічної розвідки, оперативно-технічної діяльності та інформаційно-аналітичної роботи.

2. Де знаходиться розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України?

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України розташований у м. Києві, а окремі підрозділи розміщені в різних регіонах України.

Розширення і вдосконалення інфраструктури є постійною турботою керівництва Державної прикордонної служби України та розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України про створення належних умов для результативної роботи співробітників і пов’язане, насамперед, з необхідністю вирішення нових відповідальних завдань, спрямованих на забезпечення національної безпеки держави.

3. Кому підпорядкований і підконтрольний розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України?

Загальне керівництво розвідувальним органом Адміністрації Державної прикордонної служби України здійснюється Президентом України. Безпосереднє керівництво розвідувальним органом здійснює його начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Голова Державної прикордонної служби України здійснює керівництво розвідувальним органом у межах своїх повноважень.

Президентський контроль реалізується через функцію управління Главою держави, постановку завдань та підзвітність розвідувального органу щодо їх виконання, а також контроль за повсякденною діяльністю розвідки здійснюється через Раду національної безпеки і оборони України.

Верховною Радою України здійснюється парламентський контроль за діяльністю розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України в порядку, встановленому Конституцією України.

Контроль за витратою коштів Державного бюджету України на утримання розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України здійснює Рахункова палата України.

Нагляд за додержанням розвідувальним органом Адміністрації Державної прикордонної служби України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами.

4. Хто працює в розвідувальному органі Адміністрації Державної прикордонної служби України?

До співробітників розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України належать військовослужбовці, службовці та працівники.

З урахуванням поставлених перед розвідувальним органом завдань у підрозділах працюють фахівці у галузях оперативно-розшукової діяльності, національної безпеки, правознавства, економіки, державного управління, психології, кібернетики, телекомунікації, комп’ютерних технологій, системного аналізу, захисту інформації тощо, зі знаннями однієї або кількох іноземних мов.

Не всі співробітники розвідувального органу є професійними розвідниками. Є немало посад, на яких працюють особи з вищою, середньою спеціальною або середньою освітою, котрі забезпечують функціонування будь-якого відомства.

5. Чи мають співробітники розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України якийсь особливий статус?

Згідно із Законом «Про розвідувальні органи України» співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов`язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади та посадових осіб, які визначені цим Законом, не має права втручатися в їх службову діяльність.

Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами України, гарантується законом.

Для захисту життя, здоров`я, житла і майна співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри) від протиправних посягань і загроз у зв`язку із службовою діяльністю цих співробітників розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих заходів у кожному конкретному випадку приймаються керівником розвідувального органу.

Військовослужбовці розвідувального органу мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про Національну поліцію».

У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України за підозрою у скоєнні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов`язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового співробітника розвідувального органу при виконанні ним своїх службових обов`язків здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспортні засоби розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів у службових цілях.

При затриманні, арешті або засудженні за межами України співробітників кадрового складу розвідувальних органів України у зв`язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвідувальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей.

У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших незалежних від нього причин розвідувальний орган зобов`язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки.

Особливий правовий статус співробітників розвідувального органу  та їх соціальний захист передбачені законодавством держави з урахуванням специфіки діяльності розвідувальних органів.

У той же час статус співробітників розвідувального органу України не може бути використаний для досягнення цілей, які не пов`язані з виконанням їх функціональних обов`язків.

6. Які вимоги ставляться перед кандидатами на службу в розвідувальному органі Адміністрації Державної прикордонної служби України?

Перед кандидатами на роботу залежно від конкретної посади, на заміщення якої вони плануються, ставляться такі вимоги:

- бути громадянином України;

- мати стійкі патріотичні, моральні і мотиваційні установки для служби в розвідувальному органі та загальне уявлення про специфіку розвідувальної роботи;

- мати відповідну освіту (вищу – для заміщення посад із числа осіб офіцерського складу і службовців, середню спеціальну або середню – для заміщення посад із числа осіб сержантського і старшинського складу);

- мати високі інтелектуальні, моральні, ділові, емоційно-вольові, комунікативні та інші якості, вміння працювати у складі команди, вільно орієнтуватися у загальнополітичних подіях у світі та Україні і вміти надавати їм аргументовану оцінку;

- вільно володіти (для конкретної посади), як мінімум, однією іноземною мовою;

- мати добрий стан здоров’я та рівень фізичної підготовки;

– мати високий рівень загальної ерудованості;

– бути висококваліфікованим фахівцем з досвідом роботи у відповідній галузі;

– дотримуватися високих морально-етичних стандартів та норм законодавства України;

– бути фізично та психічно здоровим;

– постійно проживати на території України;

– бути відвертим та щирим при наданні інформації про себе, готовим до тривалих перевірочних заходів визначених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну таємницю», «Про запобігання корупції», «Про державну службу».

7. Які особливості оформлення на службу в розвідувальному органі Адміністрації Державної прикордонної служби України?

У розвідувальному органі існує індивідуальний підбір кадрів. Розвідувальний орган визначає, які фахівці на даний момент більше потрібні: за освітніми характеристиками, знанням конкретних іноземних мов, досвідом роботи у певній сфері тощо.

Спочатку кадровим підрозділом розвідувального органу на підставі первинних матеріалів приймається рішення про доцільність і можливість вивчення та перевірки кандидата.

З метою визначення придатності до роботи за станом здоров’я кандидат направляється на медичне обстеження, яке проводиться спеціальною військово-медичною комісією.

Водночас у ході професійного психологічного відбору кваліфікованими психологами оцінюється рівень інтелектуального розвитку кандидата, його психологічна готовність до проходження служби в розвідувальному органі, швидкість мислення, комунікабельність та інші професійно важливі якості.

Крім того, перед кандидатами ставляться вимоги, які обумовлені наявністю під час майбутньої роботи доступу до відомостей, що становлять державну і службову таємницю. Кожний прийнятий на службу до розвідувального органу бере на себе зобов’язання та дає підписку про нерозголошення відомостей, що охороняються законом і стали відомими йому в період роботи в розвідці.

Вивчення та перевірка кандидатів на роботу в розвідувальному органі триває, як правило, до одного року. Про прийняте рішення кандидата інформує співробітник кадрового підрозділу.

Процес вивчення та перевірки кандидатів здійснюється з дотриманням усіх правових норм і інтересів особистості. Матеріали вивчення мають конфіденційний характер і не можуть розголошуватися чи передаватися іншим організаціям і особам.

Рекомендуємо кандидатам самостійно перевірити рівень власної загальної ерудованості та обізнаності шляхом проходження тестів (Тесту структури інтелекту Амтхауера, Тесту вербального мислення, Тесту Айзенка) на визначення інтелектуального розвитку (IQ).

8. Що являє собою контракт, який необхідно підписувати під час прийняття на військову службу до розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України?

Відповідно до Указу Президента України від 29.12.2009 №1115 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України» при прийнятті на військову службу кожна особа підписує контракт. Контракт про проходження військової служби у Державній прикордонній службі України – це письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Державна прикордонна служба України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і відповідною посадовою особою Державної прикордонної служби України, скріплюється гербовою печаткою і зберігається у кожної із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом.

Відповідно до умов контракту громадянин добровільно бере на себе зобов`язання проходити військову службу у розвідувальному органі Адміністрації Державної прикордонної служби України протягом строку дії контракту на умовах і в порядку, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють проходження військової служби у Державній прикордонній службі України, та сумлінно виконувати вимоги військових статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів Державної прикордонної служби України, інших актів законодавства, службові обов`язки, накази командирів і начальників.

У свою чергу, Державна прикордонна служба України згідно з контрактом зобов`язується забезпечувати громадянину додержання соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод його та членів його сім`ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус військовослужбовців та порядок проходження військової служби, зокрема:

- фінансове, матеріальне та інше забезпечення відповідно до норм та порядку, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Державної прикордонної служби України;

- державне обов`язкове особисте страхування на випадок загибелі, смерті або втрати працездатності, що сталася внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних у період проходження служби.

За згодою сторін можуть бути зазначені й інші умови контракту.

Перший контракт про проходження військової служби в розвідувальному органі Адміністарції Державної прикордонної служби України укладається:

- для осіб сержантського і старшинського складу від 3 до 5 років;

- для осіб офіцерського складу;

- для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, від 2 до 5 років;

- для інших громадян - від 1 до 5 років.

Після закінчення строку контракту військова служба може бути продовжена за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

- для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на строк від 5 до 10 років.

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. 

9. Як здійснюється медичне забезпечення розвідувального органу?

Військовослужбовці та пенсіонери з числа військовослужбовців розвідувального органу (яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами) забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах Державної прикордонної служби України та інших військових формуваннях.

У межах бюджетних асигнувань військовослужбовці розвідувального органу та члени їхніх сімей забезпечуються пільговими санаторно-курортними путівками.

Популярні розділи та сервіси