НАТО-УКРАЇНА: СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ, СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ

НАЗАД
24 вересня 2021 09:09

НАТО-УКРАЇНА: СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ, СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ English

НАТО прагне забезпечити тривалий мир у Європі, заснований на спільних цінностях особистої свободи, демократії, прав людини та верховенства права. Саме тому стандарти та принципи НАТО стосуються не лише військових чи технічних вимог, а насамперед стандартів демократії, належного управління, верховенства права, прав людини та її основних свобод в країнах, з якими НАТО створює партнерство.

Інтеграція з НАТО – це рух України до таких стандартів зусиллями уряду України та її сектору безпеки і оборони шляхом впровадження фундаментальних цінностей НАТО на стратегічному та операційному рівнях для забезпечення безпеки та добробуту людини як ключового суб’єкта національної безпеки.

Виставка «НАТО-Україна: спільні цінності, спільний шлях» – це можливість по-новому подивитись на питання євроатлантичної інтеграції України.

Виставку організовано навколо п’яти спільних для України та НАТО цінностей. Сектор безпеки і оборони України здійснює заходи, які відповідають цілям партнерства НАТО-Україна та посилюють вагу фундаментальних цінностей НАТО в Україні.

Стратегічні завдання та пріоритети інтеграції України до євроатлантичних структур безпеки базуються на наступних фундаментальних цінностях:

В межах виставки представлені фото Державної прикордонної служби України, підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Експозицію створено Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки Центру інформації та документації НАТО.

Виставка триватиме з 01 по 31 жовтня 2021 року в приміщенні терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль»

БЕЗПЕКА

Безпека – міжнародна та регіональна – ключова цінність НАТО. В Україні вона реалізується шляхом посилення боєздатності сил сектору безпеки і оборони, їх самодостатності, а отже – здатності та готовності України сприяти операціям НАТО.

Для забезпечення самодостатності та боєготовності України Державна прикордонна служба України, Збройні Сили України та Національна гвардія України здійснюють заходи з підготовки військовослужбовців, посилення матеріально-технічного забезпечення військ, обміну знань між країнами НАТО та Україною, посилення здатності планування операцій.

NATO-UKRAINE: COMMON VALUES, COMMON PATH Українська

NATO seeks to ensure lasting peace in Europe, based on the shared values of personal freedom, democracy, human rights and the rule of law. That is why NATO standards and principles apply not only to military or technical requirements, but also, primarily, to the standards of democracy, proper governance, rule of law, human rights and fundamental freedoms in the countries NATO forms partnerships with.

Integration into NATO is Ukraine’s step towards such standards through the efforts of the Government of Ukraine and its Security and Defense Sector by implementing NATO’s fundamental values at the strategic and operational levels to ensure security and well-being of each individual as a key national security entity.

“NATO-Ukraine: Common Values, Common Path“ exhibition is an opportunity to look at Ukraine's Euro-Atlantic integration from a different angle.

The exhibition is focused on five common values for Ukraine and NATO. Ukraine's Security and Defense Sector organizes events that meet the objectives of the NATO-Ukraine partnership and strengthen the fundamental values of NATO in Ukraine.

The strategic objectives and priorities of Ukraine's integration into Euro-Atlantic security structures are based on the following fundamental values:

SECURITY

Security - international and regional - is a key value of NATO. In Ukraine, it is implemented by strengthening the combat capability of the defence and security sector, its self-sufficiency, and hence Ukraine's ability and readiness to contribute to NATO operations.

To ensure Ukraine's self-sufficiency and combat readiness, the State Border Guard Service of Ukraine, the Armed Forces of Ukraine and the National Guard of Ukraine take measures to train servicemen, strengthen logistical support, exchange knowledge between NATO and Ukraine, and strengthen operational planning capabilities.

Відпрацювання воїнами Сил спеціальних операцій техніки пересування засніженими горами на довгі відстані. (Збройні Сили України)

Soldiers of the Special Operations Forces practice long-distance snow-hiking technique in the mountains. (Armed Forces of Ukraine)

Воїни Сил спеціальних операцій за кілька секунд до евакуації повітрям з місця виконання задачі. Збройні Сили України.

Soldiers of the Special Operations Forces seconds before the air evacuation after completing the mission. Armed Forces of Ukraine.

Українські військовослужбовці відпрацьовують спільні дії з військовослужбовцями країн-партнерів під час військових навчань. Збройні Сили України.

Ukrainian servicemen during joint military exercises with servicemen from partner countries. Armed Forces of Ukraine.

Моніторинг державного кордону з повітря прикордонним літаком «Diamond» в Одеській області. Державна прикордонна служба України.

"Diamond" plane conducts an aerial border patrol in Odessa oblast. State Border Guard Service of Ukraine.

Безпарашутне десантування бійців відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони з гелікоптеру на Тендрівську косу за допомогою спеціального приладу СУР в межах відпрацювання протидиверсійного компоненту під час навчань «Sea Breeze-2019» за стандартами NATO. Державна прикордонна служба України.

A Free Fall Airdrop of fighters of the special operations unit of the Odessa Marine Guard Detachment from the helicopter to the Tendra Spit using a special belay device as part of the anti-sabotage training during the Sea Breeze-2019 exercise while maintaining the NATO standards. State Border Guard Service of Ukraine.

Український літак АН-124 прилетів у аеропорт Братислави з 48 тоннами медичних матеріалів для подолання наслідків пандемії коронавірусу в межах допомоги партнерам від НАТО.

Ukrainian AN-124 plane arrived at Bratislava airport with 48 tons of medical supplies to overcome the effects of the COVID-19 pandemic as part of assistance from NATO.

Тренінг «Дії на місці події після застосування саморобного вибухового пристрою» зі знешкодження вибухонебезпечних речовин та протидії саморобним вибуховим пристроям, проведений в межах Трастового фонду НАТО у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії України, с.Старе, Київська область. (Національна гвардія України)

“EOD&C-IED Post Bomb Scene Management Training” delivered at the International Interagency Multidisciplinary Training Centre, National Guard of Ukraine in Stare village, Kyiv region. (National Guard of Ukraine)

СВОБОДА

Укріплення свободи, в результаті якої громадяни відчувають збільшення власної безпеки, зокрема інформаційної, – є однією з ключових цінностей НАТО.

Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України та Збройні Сили України здійснюють заходи, які розширюють можливості військовослужбовців отримувати освіту, посилюють свободу творчості, повагу до приватного життя та захист їхніх сімей, персональних даних, а також свободу пересування громадян України.

FREEDOM

Strengthening the freedom that makes citizens feel more secure, including information security, is one of NATO's key values.

The State Border Guard Service of Ukraine, the National Guard of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine take measures to expand the opportunities of servicemen to receive education, strengthen their creative freedom, respect for privacy and protection of their families, personal data and freedom of movement for Ukrainian citizens.

Курсанти Національної академії НГУ беруть участь в модульних навчальних курсах з актуальних питань державної політики євроатлантичної інтеграції України «100 чемпіонів». Національна гвардія України.

National academy of the NGU cadets partake in modular training on topical issues of Ukraine’s Euro-Atlantic integration policy "100 Champions." (National Guard of Ukraine)

Турбота про молодші покоління – це продовження нас самих, наших успіхів, творення нашого майбутнього. (Збройні Сили України)

Caring for the younger generations means extending ourselves, our success, creating our future. (Armed Forces of Ukraine)

Заняття з тактичної медицини з курсантами, курс первинної військово-професійної підготовки Національної гвардії України. (Національна гвардія України)

Classes in tactical medicine for cadets as part of the National Guard of Ukraine recruit training. (National Guard of Ukraine)

Прикордонники забезпечують температурний скринінг на пунктах пропуску та контрольних пунктах в’їзду та виїзду. (Державна прикордонна служба України)

Border guards conduct temperature screening at the border checkpoints. (State Border Guard of Ukraine)

Інспектор прикордонної служби здійснює процедуру біометричного контролю пасажира. (Державна прикордонна служба України)

The border service officer conducts biometric check of the passenger. (State Border Guard of Ukraine)

Прикордонниця на охороні державного кордону України.

Border guard officer in the line of duty. State Border Guard of Ukraine.

ПРАВО

Укріплення правових засад прийняття рішень, в межах яких державні органи керуються загальними правилами, а не індивідуальними міркуваннями – є важливою цінністю НАТО.

Верховенство права впроваджується компонентами сектору безпеки і оборони через боротьбу з проявами корупції, розбудову доброчесності серед військовослужбовців та забезпечення відповідності міжнародним правовим засадам. Державною прикордонною службою України, Національною гвардією України та Збройними Силами України активізовано співробітництво з Програмою НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій (програмою ВІ НАТО), забезпечуються вимоги фінансового контролю, перевіряються факти подання/неподання декларацій суб’єктами декларування та проявів корупції, а також здійснюються інформаційні кампанії та навчання.

RULE OF LAW

Strengthening the legal framework for decision-making, in which public authorities are guided by general rules rather than individual considerations, is an important value of NATO.

The rule of law is implemented by components of the security and defense sector through the fight against corruption, the building of integrity among the military and compliance with international law. The State Border Guard Service of Ukraine, the National Guard of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine have intensified cooperation with the NATO Program for Building Integrity, Transparency and Reducing Corruption Risks in Defense and Security Institutions (NATO BI Program), ensuring financial control requirements, proper submission of personal declarations by the subjects of declaration, revealing of corruption cases, as well as information campaigns and training.

Наше майбутнє та майбутнє дітей у наших руках. Прикордонники проти корупції. Від слів до дій. ОКПП «Київ». (Державна прикордонна служба України)

Our future and the future of children lies in our own hands. Border guards against corruption. From talk to action. Separate Border Checkpoint "Kyiv". (State Border Guard Service of Ukraine)

Проходження персоналом Держприкордонслужби базового навчального курсу «Психофізіологічні дослідження з використанням поліграфу», проведеного за сприяння Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні в межах проєкту допомоги правоохоронним відомствам України в удосконаленні їх кадрової політики та забезпечення доброчесності персоналу. (Державна прикордонна служба України)

Staff of the State Border Guard Service during a basic training course "Psychophysiological research using a polygraph," conducted with the assistance of the US Embassy in Ukraine under the project aimed to assist Ukrainian law enforcement agencies in improving their personnel policy and ensuring staff integrity. (State Border Guard Service of Ukraine)

Корупція в армії вбиває – інформаційна кампанія Міністерства оборони України, спрямована на боротьбу з корупцією в армії, проведена в Збройних Силах України у 2017 році. (Збройні Сили України)

Corruption in the army kills – an information campaign of the Ministry of Defense of Ukraine aimed at combating corruption in the army, carried out in the Armed Forces of Ukraine in 2017. (Armed Forces of Ukraine)

Тренінг НАТО для майбутніх тренерів з розбудови доброчесності Міністерства внутрішніх справ України. (Національна академія внутрішніх справ)

NATO training for future integrity building coaches from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (National Academy of Internal Affairs)

Представники прикордонної служби здійснюють документування факту спроби підкупу пасажиром прикордонника. Київ, аеропорт «Бориспіль». (Державна прикордонна служба України)

Border service officers document the fact of an attempt to bribe a border guard by a passenger. Kyiv, Boryspil Airport. (State Border Guard Service of Ukraine)

РІВНІСТЬ

НАТО поділяє цінність рівності, в результаті якої в суспільстві формується розуміння того, що всі громадяни мають однакові права, а держава та суспільство мають докладати спільних зусиль, аби забезпечити людям із різних соціальних груп однакові можливості.

Для реалізації цієї цінності в Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та Збройних Силах України проводиться активна робота щодо зменшення бар’єрів, які перешкоджають створенню рівних можливостей між жінками та чоловіками, покращується рівень речового забезпечення жінок-військовослужбовців, поступово запроваджується база даних з обліку персоналу за гендерним кар’єрним зростанням та професійною підготовкою, на постійній основі проводяться тренінги з питань гендерної обізнаності.

EQUALITY

NATO shares the value of equality, which creates an understanding in society that all citizens have equal rights and that the state and society must work together to provide equal opportunities for people from different walks of life.

To realize this value, the State Border Guard Service of Ukraine, the National Guard of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine are actively working to reduce barriers to equal opportunities between women and men, improve the material security of women servicemen, and gradually introduce a database with information on staff gender career growth and professional training. Trainings on gender awareness are conducted on a regular basis.

Командно-штабні навчання «Гвардія — 2020». Липень 2020. (Національна гвардія України)

Command and staff exercises "Guard – 2020." (National Guard of Ukraine)

Дівчата, які щойно вступили до Академії Національної гвардії, проходять первинну військово-професійну підготовку. (Національна гвардія України)

Young women who have just enrolled into the Academy of the National Guard during a recruit training. (National Guard of Ukraine)

За місяць первинної військово-професійної підготовки гвардійки вивчають основи військової справи, загартовують характер, розвиваються фізично, вчаться жити за військовим розкладом та звикають до нових умов. (Національна гвардія України)

During the first month of recruit training, the guards learn the basics of military affairs, build mental toughness, improve physical fitness and learn to adapt to the military schedule and new lifestyle. (National Guard of Ukraine)

Тактико-спеціальне заняття з виконання вправ навчальних стрільб. На фото військовослужбовці управління 10 мобільного прикордонного загону ДОЗОР. (Державна прикордонна служба України)

Special tactical shooting drills. Servicemen of the 10th Mobile Border Guard Detachment DOZOR. (State Border Guard Service of Ukraine)

Чоловіки та жінки на службі в Державній прикордонній службі України. «Нове обличчя кордону», ОКПП «Київ». (Державна прикордонна служба України)

Men and women serving in the State Border Guard Service of Ukraine. "The New Face of the Border", Separate Border Checkpoint "Kyiv." (State Border Guard Service of Ukraine)

Прикордонниці ВПС «Бориспіль – 1». (Державна прикордонна служба України)

Female Border Guards of the Boryspil-1 Border Guard Service Department. (State Border Guard Service of Ukraine)

ДЕМОКРАТІЯ

Наближаючи державу до європейського розуміння цінності демократії, сектор безпеки і оборони України створює такі умов, за яких усі громадяни України матимуть можливість впливу на рішення влади, відчуватимуть, що їхня думка важлива, а ухвалені державою регулювання не будуть надмірними.

Так, в секторі безпеки і оборони забезпечується цивільний контроль та демократичний нагляд за органами сектору. Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України та Збройні Сили України сприяють впровадженню відкритості організацій і залученню громадськості до прийняття рішень, забезпечують реабілітацію та реінтеграцію воїнів АТОООС, які отримали поранення в ході виконання службових обов’язків, а також рівний доступ до інформації та державних послуг через цифровізацію та електронне врядування.

EQUALITY

Bringing Ukraine closer to the European understanding of the value of democracy, the security and defense sector of Ukraine creates conditions under which all citizens of Ukraine will be able to influence government decisions, feel that their opinion is important, and that state regulations will not be excessive.

Thus, in the security and defense sector, civilian control and democratic oversight of the sector's bodies are ensured. The State Border Guard Service of Ukraine, the National Guard of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine promote the introduction of openness of organizations and public involvement in decision-making, ensure rehabilitation and reintegration of warriors injured in the line of duty, as well as equal access to information and public services through digitalization and e-government.

Ветерани і військовослужбовці з України, Великобританії та США грають у волейбол сидячи з членами родин і друзів. Сімейний спортивно-реабілітаційний захід Invictus Unite, організований за підтримки НАТО. (Міністерство у справах ветеранів України)

Wounded veterans and servicemen from Ukraine, the United Kingdom and the United States play sitting volleyball with family and friends. Invictus Unite family sports rehabilitation event organized with the support of NATO. (Ministry of Veteran Affairs of Ukraine)

Міжнародний турнір підрозділів спеціального призначення пам`яті прикордонника Василя Полякова. Спецпризначенці України та Латвії бажають успіху один одному у виконанні стрілецьких вправ. (Державна прикордонна служба України)

International Special Forces Tournament in memory of the staff sergeant Vasyl Poliakov. Special Forces soldiers from Ukraine and Latvia wish each other luck before the shooting drill. (State Border Guard Service of Ukraine)

Засідання Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України каденції 2021-2023 років. (Державна прикордонна служба України)

Meeting of the Public Council under the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine appointed for 2021-2023. (State Border Guard Service of Ukraine)

Курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут беруть участь у змаганні з програмування NATO TIDE Hackathon, який організовує Командування НАТО з трансформацій для вирішення викликів взаємосумісності через інновації.

Cadets of the Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty partake in the NATO TIDE Hackathon programming competition, organized by NATO's Allied Command Transformation to address the challenges of interoperability through innovation.

Робота з молоддю в межах всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник». Юні патріоти демонструють навички стрільби, тактичної медицини, спортивного орієнтування, слідознавства та охорони кордону. (Державна прикордонна служба України)

Youth work under the all-Ukrainian training "Jura the Border Guard." Young patriots demonstrate their skills in shooting, tactical medicine, orienteering, tracking and guarding the border. 2021. (State Border Goard Service of Ukraine)

Впровадження нових технологій для покращення доступу до державних послуг при перетині кордону. Зокрема, громадяни можуть отримати відповідь на будь-яке питання з прикордонної тематики за допомогою чат-боту на сайті ДПСУ та чат-боту «ІРА» в Telegram. (Державна прикордонна служба України)

Introduction of new technologies designed to improve access to public services when crossing the border. Specifically, citizens can receive an answer to any question regarding border issues using the chatbot on the SBGS website and the Telegram chatbot "IRA." (State Border Guard Service of Ukraine)

Популярні розділи та сервіси