Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 - 2025 роки (із змінами)

НАЗАД
16 серпня 2023 13:32

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної прикордонної служби України

Сергій ДЕЙНЕКО

 

«____» ______________ 2023 року

 

Державна прикордонна служба України

(назва державного органу)

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

на 2023 – 2025 роки

(із змінами)

І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяти Державній прикордонній службі України (далі – Держприкордонслужба) у досягненні визначених цілей шляхом здійснення об’єктивних внутрішніх аудитів на підставі ризик-орієнтованого підходу та надання Голові Державної прикордонної служби України (далі – Голова Держприкордонслужби) незалежних і об’єктивних висновків та рекомендацій, які допомагають у:

підвищенні ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками, удосконаленні системи управління фінансовими і матеріальними ресурсами, іншими активами Держприкордонслужби;

поліпшенні політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання фінансових та матеріальних ресурсів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Держприкордонслужби;

посиленні підзвітності та підвищенні ефективності діяльності Держприкордонслужби;

розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.

ІІ. ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Під час планування діяльності з внутрішнього аудиту враховано визначені законодавством ключові підходи, а саме:

формування стратегічних цілей та завдань внутрішнього аудиту з врахуванням стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності Держприкордонслужби;

з’ясування та врахування думки Голови Держприкордонслужби (начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби) щодо ризикових сфер діяльності Держприкордонслужби, з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Держприкордонслужби;

визначення об’єктів внутрішнього аудиту, які будуть досліджуватися впродовж трьох років, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та аналізу пропозицій відповідальних за діяльність осіб (керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби) після проведених з ними консультацій щодо проблемних питань та ризиків, які впливають на досягнення цілей діяльності Держприкордонслужби, а також з врахуванням результатів внутрішніх аудитів, здійснених за останні три роки;

резервування робочого часу не більше 25 %, призначеного на здійснення внутрішніх аудитів, для здійснення позапланових внутрішніх аудитів за рішенням Голови Держприкордонслужби (начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби);

забезпечення управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби перегляду та внесення змін до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності Держприкордонслужби, та за результатами щорічного проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав.

ІІІ. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 2023 – 2025 РОКИ

3.1. Стратегічна ціль внутрішнього аудиту, яка сприяє досягненню визначеної мети (місії) внутрішнього аудиту

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Роки виконання

Створення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах Держприкордонслужби з урахуванням європейського досвіду (відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р)

Підвищення ефективності та спроможності внутрішнього аудиту шляхом:

переорієнтації діяльності з внутрішнього аудиту на проведення системного аналізу та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, виконання завдань і функцій, планування і виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей (відповідно до пункту 138 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1805-р);

посилення контролю за реагуванням на рекомендації, надані за результатами внутрішніх аудитів (відповідно до пункту 139 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 –  2025 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1805-р);

посилення організаційної та функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту (відповідно до пункту 144 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 –  2025 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021року № 1805-р);

здійснення внутрішніх аудитів у ризикових сферах діяльності державного органу, надання керівнику державного органу об’єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення внутрішніх аудитів.

підвищення якості внутрішнього аудиту.

Посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного та результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів (відповідно до пункту 4 рішення Ради Національної безпеки та оборони України від 15 вересня 2022 року, введеного в дію Указом Президента України від 15 вересня 2022 року № 651/2022).

2023-2025 роки

3.2. Завдання внутрішнього аудиту та ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту, спрямовані на досягнення стратегічної цілі внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

Ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту

Роки виконання /

Рівень виконання (%)

Завдання та ключові показники результативності, ефективності та якості із здійснення внутрішніх аудитів

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1. Здійснення внутрішніх аудитів з дослідження та оцінки:

системи управління;

процесів управління ризиками;

системи внутрішнього контролю

1. Щорічне збільшення на 10 % частки здійснення внутрішніх аудитів, якими досліджується реформування відомчої системи внутрішнього контролю.

2. Щорічне збільшення на 5 % рівня впровадження аудиторських рекомендацій (повністю або частково, без урахування рекомендацій, щодо яких не настав строк виконання)

30%

 

 

90%

40%

 

 

95%

50%

 

 

95%

Завдання та ключові показники результативності, ефективності та якості

із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2. Здійснення методологічної роботи

Актуалізовано та затверджено основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту з урахуванням останніх змін у законодавстві з питань внутрішнього аудиту

100%

100%

100%

3. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

1. Забезпечено ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту (база даних містить повну та актуальну інформацію щодо об’єктів внутрішнього аудиту, результатів оцінки ризиків, ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту, інші відомості, що стосуються об’єктів внутрішнього аудиту). У базі даних забезпечено зв’язок об’єктів внутрішнього аудиту з структурними підрозділами Адміністрації та органами Держприкордонслужби, відповідальними за реалізацію відповідних завдань/функцій/програм/послуг.

2. Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту виконано у повному обсязі

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

4. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

Забезпечено ведення бази даних стану врахування рекомендацій за результатами здійснення внутрішніх аудитів, забезпечується підтримка інформації у базі даних в актуальному стані (внесення інформації протягом 10 днів з дня надходження у підрозділ внутрішнього аудиту документів, які підтверджують стан впровадження аудиторських рекомендацій)

100%

100%

100%

5. Здійснення звітування (внутрішнього та зовнішнього) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

1. Надання Голові Держприкордонслужби та начальникам регіональних управлінь (відповідно) пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю та діяльності з внутрішнього аудиту за результатами внутрішнього письмового інформування керівниками підрозділів внутрішнього аудиту.

2. Відсутні з боку Мінфіну зауваження щодо достовірності включення даних до Звіту (ф. № 1-ДВА) та своєчасності його надання Мінфіну

100%

 

 

 

100%

100%

 

 

 

100%

100%

 

 

 

100%

6. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту

1. Складено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний рік, в якій враховано результати внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту у поточному році. Забезпечено виконання заходів, визначених Програмою забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

2. Забезпечено здійснення постійного моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та проведення періодичних оцінок діяльності з внутрішнього аудиту. Виявлені в звітному періоді оцінками якості недоліки усунуто в повному обсязі

100%

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

100%

7. Здійснення професійного розвитку персоналу підрозділів внутрішнього аудиту

1. Розроблено План навчання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів внутрішнього аудиту на наступний рік.

2. Щорічне збільшення на 5 % навчених персоналу підрозділів внутрішнього аудиту (за результатами участі у навчальних заходах (тренінгах, семінарах тощо))

100%

 

10%

100%

 

15%

100%

 

20%

8. Здійснення координації діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в Держприкордонслужбі

1. Начальником УВА[1] погоджуються в установленому порядку призначення та звільнення з посад керівників РПВА[2].

2. Систематично заслуховуються доповіді (звіти) керівників РПВА відповідно до компетенції УВА.

3. Організовано вжиття керівниками РПВА необхідних заходів щодо забезпечення загальної кваліфікаційної спроможності цих підрозділів.

4. Забезпечено надання РПВА методологічної підтримки та консультативної допомоги за результатами узагальнення УВА практики застосування законодавства з питань внутрішнього аудиту.

5. Забезпечено вивчення та врахування пропозицій РПВА до зведеного плану ВА (або внесення змін до нього), надсилання до РПВА витягів із затвердженого Головою Держприкордонслужби зведеного плану ВА (змін до нього).

6. Організовано обмін даними між УВА і РПВА щодо: бази даних об’єктів внутрішнього аудиту; результатів оцінки ризиків; результатів здійснених внутрішніх аудитів; результатів моніторингу впровадження наданих аудиторами рекомендацій тощо.

7. Забезпечено вивчення звітів про результати діяльності РПВА та їх врахування під час підготовки УВА зведеного звіту.

8. Здійснюється періодичний аналіз та оцінка якості діяльності РПВА.

9. Під час формування УВА Зведеної програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту враховані відповідні Програми підготовлені РПВА.

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

 

100%

100%

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

 

100%

100%

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

 

100%

100%

 

ІV. ВИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКОВІ СФЕРИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 2023 – 2025 РОКИ (за результатами оцінки ризиків

№ з/п

Ризикова сфера внутрішнього аудиту

№ з/п

Пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Назва підрозділу внутрішнього аудиту, який проводитиме дослідження

Роки дослідження

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту:  Посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного та результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

1.

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України (КПКВК 1002010)

1.1.

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України

УВА

2.

Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України (КПКВК 1002030)

2.1.

Здійснення закупівель для потреб Державної прикордонної служби України в умовах дії правового режиму воєнного стану

УВА

2.2.

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України належними видами довольства у грошовій формі

УВА

2.3.

Продовольче забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА

2.4.

Речове забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА

2.5.

Медичне забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА

2.6.

Забезпечення органів Держприкордонслужби пально-мастильними матеріалами

УВА

2.7.

Інженерно-технічне забезпечення органів Держприкордонслужби

УВА

2.8.

Видатки на заходи спеціального призначення

УВА

2.9.

Забезпечення органів Держприкордонслужби комунальними послугами та енергоносіями

УВА

2.10.

Забезпечення органів Держприкордонслужби послугами зв'язку

УВА

2.11.

Заходи щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону України

УВА

2.12.

Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури Державної прикордонної служби України

УВА

2.13.

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України

УВА

3.

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України (КПКВК 1002070)

3.1.

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

УВА

3.2.

Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

УВА

3.3.

Будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України на умовах пайової участі

УВА

4.

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону (КПКВК 1002110)

-

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що контрольні заходи у вказаній сфері здійснює Рахункова палата України

-

5.

Створення системи охорони морських кордонів (КПКВК 1002150)

-

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що діяльність у вказаній сфері розпочнеться з 2023 року

УВА

6.

Реалізація проекту із закупівлі безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону (КПКВК 1002600)

-

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що діяльність у вказаній сфері розпочнеться з 2023 року

УВА

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

1.

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України (КПКВК 1002010)

1.1.

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України

УВА

2.

Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України (КПКВК 1002030)

2.1.

Здійснення закупівель для потреб Державної прикордонної служби України в умовах дії правового режиму воєнного стану

УВА, РПВА

2.2.

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України належними видами довольства у грошовій формі

УВА, РПВА

2.3.

Продовольче забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА, РПВА

2.4.

Речове забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА, РПВА

2.5.

Медичне забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

УВА, РПВА

2.6.

Забезпечення органів Держприкордонслужби пально-мастильними матеріалами

УВА, РПВА

2.7.

Інженерно-технічне забезпечення органів Держприкордонслужби

УВА, РПВА

2.8.

Видатки на заходи спеціального призначення

УВА, РПВА

–  / √

2.9.

Забезпечення органів Держприкордонслужби комунальними послугами та енергоносіями

УВА, РПВА

2.10.

Забезпечення органів Держприкордонслужби послугами зв'язку

УВА, РПВА

2.11.

Заходи щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону України

УВА, РПВА

2.12.

Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури Державної прикордонної служби України

УВА, РПВА

2.13.

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України

УВА, РПВА

3.

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України (КПКВК 1002070)

3.1.

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

РПВА

3.2.

Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

РПВА

3.3.

Будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України на умовах пайової участі

РПВА

4.

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону (КПКВК 1002110)

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що контрольні заходи у вказаній сфері здійснює Рахункова палата України

5.

Створення системи охорони морських кордонів (КПКВК 1002150)

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що діяльність у вказаній сфері розпочнеться з 2023 року

УВА

6.

Реалізація проекту із закупівлі безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону (КПКВК 1002600)

Об’єкти не ідентифікувались з огляду на те, що діяльність у вказаній сфері розпочнеться з 2023 року

УВА

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ У 2023 РОЦІ (за результатами оцінки ризиків)

№ з/п

Пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/ підприємства/організації, в якій здійснюватиметься внутрішній аудит

Назва підрозділу внутрішнього аудиту, який проводитиме внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

1.

Здійснення закупівель для потреб Державної прикордонної служби України в умовах дії правового режиму воєнного стану

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю при здійсненні централізованих закупівель

1. Адміністрація ДПСУ.

 

2. Окрема комендатура охороні і забезпечення ДПСУ

УВА

 

УВА

Лютий 2022 –

січень 2023 рр.

Лютий 2022 –

січень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

2.

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України належними видами довольства у грошовій формі

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6.Південне регіональне управління ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

УВА

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2023  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

3.

Продовольче забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

 

УВА

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

4.

Речове забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

5.

Медичне забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

2. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

3. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

6.

Забезпечення органів Держприкордонслужби пально-мастильними матеріалами

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

7.

Інженерно-технічне забезпечення органів Держприкордонслужби

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

8.

Забезпечення органів Держприкордонслужби комунальними послугами та енергоносіями

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

9.

Забезпечення органів Держприкордонслужби послугами зв'язку

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

10.

Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури Державної прикордонної служби України

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

 

Друге півріччя

2023 року

 

11.

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

1. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

2. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

УВА

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

1.

Здійснення закупівель для потреб Державної прикордонної служби України в умовах дії правового режиму воєнного стану

Проведення оцінки дотримання вимог законодавства та принципів здійснення публічних та оборонних закупівель

1. Адміністрація ДПСУ.

 

2. Окрема комендатура охороні і забезпечення ДПСУ.

3. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

4. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

5. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

6. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

7. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

8. Поліклініка ДПСУ (м. Харків).

 

9. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

11. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

12.1 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

14. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

15. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

16. Західне регіональне управління ДПСУ.

 

17. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

18. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

19. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

20. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

21. Одеський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

22. 1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

23. 18 загін Морської охорони ДПСУ.

 

24. 23 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

УВА

 

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ[3]

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ[4]

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ[5]

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

 

СВА РУМО[6]

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

Лютий 2022  –

січень 2023 рр.

Лютий 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Червень 2021 –

січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Листопад 2022 – жовтень 2023 рр.

 

Лютий 2022 – січень 2023 рр.

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Січень 2023 – вересень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

2.

 

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України належними видами довольства у грошовій формі

 

Проведення оцінки:

дотримання вимог законодавства при нарахуванні персоналу грошового забезпечення та заробітної плати, додаткової винагороди, інших передбачених чинним законодавством виплат;

дотримання вимог законодавства при нарахуванні та виплаті персоналу та членам їх сімей одноразових та компенсаційних виплат;

законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

 

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6. Південне регіональне управління ДПСУ.

7.Поліклініка ДПСУ (м. Харків).

 

8. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

9. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

11. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

12. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

13. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

14. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

15. Західне регіональне управління ДПСУ.

 

16. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

17. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

18. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

19. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

20. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

21. Одеський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

22.1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

23. 18 загін Морської охорони ДПСУ.

 

24. 23 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

УВА

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2023  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Липень 2023 –

жовтень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Червень 2021 –

січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Листопад 2022 – жовтень 2023 рр.

 

Лютий 2022 – січень 2023 рр.

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Січень 2023 – вересень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

3.

Продовольче забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4.Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

7. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

9. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

11. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

12. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

14. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

15. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

16. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

17. Одеський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

18. 1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

 

19. 23 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

 

СВА РУМО

 

 

СВА РУМО

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Червень 2021 – січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Листопад 2022 – жовтень 2023 рр.

 

Лютий 2022 –

червень 2023 рр.

Січень 2023 – вересень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

4.

Речове забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

7. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

9. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

11. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

12. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

14. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

15. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

16. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

 

17. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

18. 1 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

СВА РУМО

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Січень 2022  –

листопад 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2023 – жовтень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Червень 2021 – січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Лютий 2022 – червень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

5.

Медичне забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

2. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

3. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

4. Поліклініка ДПСУ (м. Харків).

 

5. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

6. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

7. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

8. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

9. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

10. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

11. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

12. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

13. Одеський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Листопад 2022 – жовтень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

6.

Забезпечення органів Держприкордонслужби пально-мастильними матеріалами

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

7. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

9. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

11. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

12. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. Західне регіональне управління ДПСУ.

 

14. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

15. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

16. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

17. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

18.1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

19. 18 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Червень 2021 – січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Лютий 2022 – червень 2023 рр.

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року Перше півріччя

2023 року

 

7.

Інженерно-технічне забезпечення органів Держприкордонслужби

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

5. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

6. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

7. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

9. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

10. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

11. 25 прикордонний загін ДПСУ.

 

12. 79 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. 2 прикордонний загін ДПСУ.

 

14. 1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

15. 18 загін Морської охорони ДПСУ.

 

16. 23 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

ВВА ПДРУ

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Червень 2021 – січень 2023 рр.

Листопад 2021 – серпень 2023 рр.

Лютий 2022 – вересень 2023 рр.

Лютий 2022 – січень 2023 рр.

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Січень 2023 – вересень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

8.

Видатки на заходи спеціального призначення

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

2. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

3. Західне регіональне управління ДПСУ.

 

4. Південне регіональне управління ДПСУ.

5. 1 загін Морської охорони ДПСУ.

 

6. 18 загін Морської охорони ДПСУ.

 

7. 23 загін Морської охорони ДПСУ

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ПДРУ

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Червень 2021 – січень 2023 рр.

Лютий 2022 – січень 2023 рр.

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Січень 2023 – вересень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

9.

Забезпечення органів Держприкордонслужби комунальними послугами та енергоносіями

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

5. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

6. Поліклініка ДПСУ (м. Харків).

 

7. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

9. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

10. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

11. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

12. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

13. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

14. Одеський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

15. 18 загін Морської охорони ДПСУ.

 

16. 1 загін Морської охорони ДПСУ

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

ВВА ПДРУ

 

 

СВА РУМО

 

СВА РУМО

 

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

 

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Листопад 2022 – жовтень 2023 рр.

 

Лютий 2022 – квітень 2023 рр.

Лютий 2022 – червень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

10.

Забезпечення органів Держприкордонслужби послугами зв'язку

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. 130 Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ.

2. Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ”.

3. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка ДПСУ.

4. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

5. Поліклініка ДПСУ (м. Харків).

 

6. 5 прикордонний загін ДПСУ.

 

7. 4 прикордонний загін ДПСУ.

 

8. 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ДПСУ.

9. 1 прикордонний загін ДПСУ.

 

10. 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі ДПСУ.

11. 7 прикордонний Карпатський загін ДПСУ.

12. 94 прикордонний загін ДПСУ.

 

13.Західне регіональне управління ДПСУ.

 

14.Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

УВА

 

 

УВА

 

УВА

 

 

 

УВА

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

ВВА СХРУ

 

 

ВВА СХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

Січень 2022  –

квітень 2023 рр.

 

Грудень 2019  –

червень 2023 рр.

Січень 2020  –

липень 2023 рр.

 

 

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Січень 2022  –

грудень 2022 рр.

Січень 2022  –

січень 2023 рр.

Січень 2022  –

лютий 2023 рр.

Січень 2022  –

травень 2023 рр.

 

Січень 2022  –

вересень 2023 рр.

Листопад 2020  –

лютий 2023 рр.

Листопад 2022  –

лютий 2023 рр.

Червень 2021  –

травень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

 

Перше півріччя

2023 року

 

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

 

Друге півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Перше півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

11.

Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ.

2. Західне регіональне управління ДПСУ.

 

3. Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь).

УВА

 

ВВА ЗХРУ

 

ВВА ЗХРУ

 

 

 

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Січень 2023 – листопад 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

 

12.

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1.Головний військово-медичний клінічний центр ДПСУ.

2. Санаторій “Прикордонник-Немирів” ДПСУ

УВА

 

УВА

Січень 2022  –

серпень 2023 рр.

Січень 2022  –

жовтень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

Друге півріччя

2023 року

13.

Будівництво та придбання житла для військовос-лужбовців Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. Західне регіональне управління ДПСУ

ВВА ЗХРУ

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

14.

Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Проведення оцінки:

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

якості планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

використання і збереження активів;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

стану оприбуткування, видачі та списання майна, отриманого в якості міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги;

дотримання вимог законодавства під час здійснення децентралізованих публічних та оборонних закупівель в умовах воєнного стану

1. Західне регіональне управління ДПСУ

ВВА ЗХРУ

Липень 2021  –

липень 2023 рр.

Друге півріччя

2023 року

VI. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ У 2023 РОЦІ (за дорученням/зверненням)

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/ підприємства/організації, в якій здійснюватиметься внутрішній аудит

Назва підрозділу внутрішнього аудиту, який проводитиме внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

8

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

1.

Здійснення закупівель для потреб Державної прикордонної служби України в умовах дії правового режиму воєнного стану

Доручення слідчого П.СЛІДЕНКА другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, від 21.03.2023 за № 17-02-2782/2023

Дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності з метою збору доказів
в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023081370000164

8 прикордонний загін (в/ч 1491)

ВВА ПДРУ

Січень 2021  –

березень 2023 рр.

Перше півріччя

2023 року

VІI. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ У 2023 РОЦІ (розпочаті та не завершені у попередньому році)

 

№ з/п

Пункт плану за попередній рік, відповідно до якого розпочато внутрішній аудит

Об’єкт внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/ підприємства/організації, в якій здійснюватиметься внутрішній аудит

Назва підрозділу внутрішнього аудиту, який проводитиме внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

8

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

1.

1.

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України належними видами довольства у грошовій формі

Оцінка стану збереження і використання фінансових ресурсів.

Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

2.

2.

Продовольче забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління державним майном, об’єктами державної власності, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

3.

3.

Речове забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України

Оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління державним майном, об’єктами державної власності, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

4.

4.

Медичне забезпечення особового складу Державної 5.прикордонної сл6.ужби України

Оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління державним майном, об’єктами державної власності, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

5.

5.

Забезпечення органів Держприкордонслужби пально-мастильними матеріалами

Оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління державним майном, об’єктами державної власності, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

6.

7.

Забезпечення органів Держприкордонслужби комунальними послугами та енергоносіями

 Оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління державним майном, об’єктами державної власності, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Львівський військово-медичний клінічний центр ДПСУ (клінічний госпіталь)

ВВА ЗХРУ

Січень – грудень  2022 року

Перше півріччя 2023 року

VІІI. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У 2023 – 2025 РОКАХ

№ з/п

Заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Роки виконання

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

Стратегічні цілі внутрішнього аудиту:

Створення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах Держприкордонслужби з урахуванням європейського досвіду.

Підвищення ефективності та спроможності внутрішнього аудиту шляхом:

переорієнтації діяльності з внутрішнього аудиту на проведення системного аналізу та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, виконання завдань і функцій, планування і виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей;

посилення контролю за реагуванням на рекомендації, надані за результатами внутрішніх аудитів;

посилення організаційної та функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту;

здійснення внутрішніх аудитів у ризикових сферах діяльності державного органу, надання керівнику державного органу об’єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення внутрішніх аудитів;

підвищення якості внутрішнього аудиту.

Посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного та результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення методологічної роботи

1.

Здійснення моніторингу та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері

2.

Підготовка проєктів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до процедур та регламентів, визначених внутрішніми розпорядчими документами Держприкордонслужби

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

1.

Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв’ю з Головою Держприкордонслужби (начальниками регіональних управлінь відповідно) та консультацій з відповідальними за діяльність особами щодо проблемних питань та ризиків у діяльності Держприкордонслужби, документування результатів оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту

2.

Формування та затвердження Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, його оприлюднення на відомчому офіційному веб-сайті, направлення копії затвердженого плану Мінфіну

3.

Перегляд та внесення змін до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності державного органу, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

1.

Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань, запитів про необхідність впровадження аудиторських рекомендацій, із застосуванням форм (шаблонів) для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів

2.

Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій. Внесення відповідної інформації до матеріалів справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення звітування (внутрішнього та зовнішнього) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

1.

Узагальнення та аналіз інформації про діяльність відомчих підрозділів внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту Голові Держприкордонслужби (начальникам регіональних управлінь відповідно) та Мінфіну за визначеною структурою/формою

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту

1.

Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою

2.

Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка Голові Держприкордонслужби (начальникам регіональних управлінь відповідно) інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення професійного розвитку персоналу підрозділів внутрішнього аудиту

1.

Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах (тренінгах, семінарах, організованих іншими державними органами), вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)

Завдання із здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту:

Здійснення координації діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в Держприкордонслужбі

1.

Формування та реалізація кадрової політики для комплектування персоналом відомчих підрозділів внутрішнього аудиту

2.

Налагодження комунікації між усіма відомчими підрозділами внутрішнього аудиту з усіх аспектів їх діяльності (планування, організація, здійснення внутрішніх аудитів, звітування за їх результатами, забезпечення загальної кваліфікаційної спроможності, оцінка якості діяльності тощо)

IX.  ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 2023 РІК

№ з/п

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Загальна кількість робочих днів на рік

Кількість посад (за фактом)

Загальний плановий обсяг робочого часу,  людино-дні

Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні

Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на планові внутрішні аудити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Управління внутрішнього аудиту Адміністрації Державної прикордонної служби України

1.

Начальник управління

249

1

239

0,5

120

90

120

2.

Заступник начальника управління – начальник відділу

249

2

478

0,6

287

215

191

3.

Начальник відділу

249

1

239

0,6

143

108

96

4.

Заступник начальника відділу

249

3

717

0,7

502

376

215

5.

Головний аудитор

249

4

956

0,7

669

502

287

6.

Провідний аудитор

249

4

956

0,7

669

502

287

7.

Старший аудитор

249

1

239

0,7

167

125

72

Всього:

х

16

3824

х

2557

1918

1267

Відділ внутрішнього аудиту Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України

1.

Помічник начальника регіонального управління – начальник відділу

249

1

239

0,6

143

108

96

2.

Головний аудитор

249

2

478

0,7

335

251

143

3.

Старший офіцер

249

1

239

0,7

167

125

72

Всього:

х

4

956

х

645

484

311

Відділ внутрішнього аудиту Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України

1.

Помічник начальника регіонального управління – начальник відділу

249

1

239

0,6

143

108

96

2.

Заступник начальника відділу

249

1

239

0,7

167

125

72

№ з/п

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Загальна кількість робочих днів на рік

Кількість посад (за фактом)

Загальний плановий обсяг робочого часу,  людино-дні

Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні

Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на планові внутрішні аудити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Головний аудитор

249

2

478

0,7

335

251

143

4.

Старший офіцер

249

1

239

0,7

167

125

72

Всього:

х

5

1195

х

813

609

382

Відділ внутрішнього аудиту Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

1.

Помічник начальника регіонального управління – начальник відділу

249

1

239

0,6

143

108

96

2.

Заступник начальника відділу

249

1

239

0,7

167

125

72

3.

Головний аудитор

249

2

478

0,7

335

251

143

4.

Старший офіцер

249

1

239

0,7

167

125

72

Всього:

х

5

1195

х

813

609

382

Сектор внутрішнього аудиту Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України

1.

Помічник начальника регіонального управління – начальник сектору

249

1

239

0,6

143

108

96

2.

Головний аудитор

249

1

239

0,7

167

125

72

Всього:

х

2

478

х

311

233

167

Всього по системі державного органу:

х

32

7648

х

5139

3854

2510

Начальник управління внутрішнього аудиту

Адміністрації Державної прикордонної служби України Юрій ГОРОБЕЦЬ

_________________________________________________ __________ __________________

(посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту державного органу) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

_________________________________________________

(дата складання зведеного плану, із змінами)

Додаток до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки (із змінами)

ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України
на 2023 – 2025 роки (із змінами), затвердженого Головою Державної прикордонної служби України 15 серпня 2023 року

2. До розділу ІV «Визначені для дослідження ризикові сфери та пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки (за результатами оцінки ризиків)»

Пункт розділу ІV плану

Включено ризикову сферу та/або пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Виключено ризикову сферу та/або пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Зміни щодо ризикових сфер та пріоритетних об’єктів внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

2.

Включено частково об’єкт:

2.11. Заходи щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону України

До колонок 6–8 включено дослідження об’єкту внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки

Уточнено показники відповідно до розділу V

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

2.

Включено частково об’єкт:

2.11. Заходи щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону України

До колонок 6–8 включено дослідження об’єкту внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки

Уточнено показники відповідно до розділу V

3.

Виключено частково об’єкт:

3.1. Будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

З колонки 5 виключено УВА

УВА у 2023–2025 роках не планує проводити оцінку ефективності та відповідності за вказаним об’єктом

3.

Включено частково об’єкт:

3.1. Будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

До колонок 6–8 включено дослідження об’єкту внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки

Уточнено показники відповідно до розділу V

3. До розділу V «Здійснення внутрішніх аудитів у 2023 році (за результатами оцінки ризиків)»

Пункт розділу V плану

Включено пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Виключено пріоритетний об’єкт внутрішнього аудиту

Зміни щодо пріоритетного об’єкта внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка ефективності)

2.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ».

Включено «Південне регіональне управління ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

3.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

4.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

5.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

6.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

7.

Виключено «Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

8.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

9.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

10.

Виключено «Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

11.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

Завдання із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності)

1.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

2.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ».

Включено «Південне регіональне управління ДПСУ».

Актуалізовано в пункті «16. 94 прикордонний загін ДПСУ» період охоплення внутрішнім аудитом

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

3.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

4.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ».

Актуалізовано в пункті «13. 94 прикордонний загін ДПСУ» період охоплення внутрішнім аудитом

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

5.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

6.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

7.

Виключено «Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

9.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

10.

Виключено:

«Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»;

«Клінічний санаторій “Аркадія” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

11.

 

 

Виключено «Санаторій “Моршин-Прикордонник” ДПСУ»

За результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків

[1] УВА – управління внутрішнього аудиту Адміністрації Державної прикордонної служби України.

[2] РПВА – підрозділи внутрішнього аудиту регіональних управлінь Державної прикордонної служби України (регіональні підрозділи внутрішнього аудиту).

[3] Відділ внутрішнього аудиту Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

[4] Відділ внутрішнього аудиту Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

[5] Відділ внутрішнього аудиту Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

[6] Сектор внутрішнього аудиту Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Популярні розділи та сервіси