Повноваження Голови Державної прикордонної служби України

НАЗАД
15 лютого 2017 12:36

Керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону здійснює Голова Державної прикордонної служби України. Голова Державної прикордонної  служби  України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України.

Голову Державної прикордонної служби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Голова Державної прикордонної служби України має заступників, які призначаються Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України. 

 

(Відповідно до Закону України

„Про Державну прикордонну службу України")

 

Голова Держприкордонслужби:

1) здійснює керівництво Держприкордонслужбою та діяльністю Адміністрації Держприкордонслужби, несе відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Міністром внутрішніх справ за реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону;

2) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та розроблені Адміністрацією Держприкордонслужби проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ проекти нормативно-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби;

4) здійснює керівництво розвідувальним органом Адміністрації Держприкордонслужби;

5) подає Міністрові внутрішніх справ для затвердження плани роботи Адміністрації Держприкордонслужби;

6) звітує перед Міністром внутрішніх справ про виконання планів роботи та покладених на Адміністрацію Держприкордонслужби завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок її діяльності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує виконання Адміністрацією Держприкордонслужби наказів МВС та доручень Міністра внутрішніх справ з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби;

8) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Адміністрації Держприкордонслужби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС;

9) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками апарату Адміністрації Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби доручення;

10) забезпечує взаємодію Адміністрації Держприкордонслужби з визначеним Міністром внутрішніх справ структурним підрозділом в апараті МВС;

11) забезпечує додержання встановленого Міністром внутрішніх справ порядку обміну інформацією між МВС і Адміністрацією Держприкордонслужби та своєчасність її подання;

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в Адміністрації Держприкордонслужби;

13) вносить Міністрові внутрішніх справ пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

14) утворює, реорганізовує, ліквідує органи охорони державного кордону, загони морської охорони, органи забезпечення, навчальні заклади і науково-дослідні установи Держприкордонслужби, затверджує їх штати та кошториси;

15) затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації Держприкордонслужби, а також про органи та підрозділи Держприкордонслужби;

16) утворює, реорганізовує, ліквідує підприємства та установи, затверджує їх положення (статути), здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Адміністрації Держприкордонслужби;

17) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

18) призначає на посаду та звільняє з посади:

за погодженням з Міністром внутрішніх справ керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, керівників територіальних органів - регіональних управлінь та їх заступників;

керівників органів охорони державного кордону та загонів морської охорони, інших військовослужбовців Держприкордонслужби та державних службовців апарату Адміністрації Держприкордонслужби;

19) приймає на військову службу до Держприкордонслужби громадян України та звільняє їх з військової служби в порядку, передбаченому законодавством;

20) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством, працівників Адміністрації Держприкордонслужби;

21) присвоює в установленому законодавством порядку військові звання і вносить подання Президентові України про присвоєння військовослужбовцям вищих військових звань;

22) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Адміністрації Держприкордонслужби, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

23) приймає рішення про контрольований пропуск через державний кордон осіб у пунктах пропуску або поза ними;

24) представляє в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців та працівників Держприкордонслужби до відзначення державними нагородами;

25) нагороджує відомчими заохочувальними відзнаками;

26) проводить в установленому порядку відповідно до наданих йому повноважень переговори та підписує міжнародні договори України;

27) систематично інформує Верховну Раду України, Президента України та Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Держприкордонслужби, а також щороку подає Президентові України та Верховній Раді України письмовий звіт про її результати;

28) представляє Адміністрацію Держприкордонслужби у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

29) утворює комісії, робочі та експертні групи;

30) скасовує повністю чи в окремій частині акти органів Держприкордонслужби;

31) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держприкордонслужби;

32) підписує накази та директиви Адміністрації Держприкордонслужби;

33) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

(Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Положення про Державну прикордонну службу України")

Популярні розділи та сервіси