Положення про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України

НАЗАД
15 липня 2016 09:57

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

 

 

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

а) готує та подає керівництву Служби пропозиції до орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо  проведення консультацій, непередбачених таким планом;

б) готує та  подає Службі пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

в) подає Службі обов'язкові для розгляду пропозиції  щодо удосконалення норм чинних та підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері, віднесеній до компетенції Служби, удосконалення роботи Служби, поліпшення координації та взаємодії з іншими органами виконавчої влади;

г) проводить  відповідно  до  законодавства громадську експертизу  та  громадську антикорупційну експертизу  проектів нормативно-правових актів, що готуються Службою;

ґ) здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а  також  дотриманням  нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

д) інформує в обов'язковому порядку громадськість про  свою діяльність, прийняті рішення та їх  виконання  на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб;

е) збирає, узагальнює та подає Службі інформацію щодо пропозицій  громадських організацій стосовно  вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

є) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сферах, віднесених до компетенції Служби, із залученням її територіальних органів;

ж) готує щорічний звіт про свою діяльність та надає його Службі для оприлюднення.

з) співпрацює з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, залучається до міжнародного співробітництва.

3.2. Громадська рада має право:

а) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні групи тощо);

б) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і  наукових організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

в) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

г) надсилати запити та отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

ґ) отримувати від Служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, організовувати їх обговорення під час проведення засідань Громадської ради та в інших громадських організаціях і повідомляти про результати таких обговорень Службу;

д) делегувати представників Громадської ради відповідно до покладених завдань для участі у колегіях, нарадах, семінарах, «круглих столах» тощо, що проводяться Службою;

е) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Служби, головним розробником яких є Служба;

є) брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері, що відноситься до компетенції Служби.

ж) здійснювати заходи громадського антикорупційного контролю за діяльністю Служби у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Члени Громадської ради мають право  доступу в  установленому порядку до приміщень, у яких розміщено Службу, а також отримувати  посвідчення члена Громадської ради Служби.

3.4. Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу Служби про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через 2 календарні роки.

3.5. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який затверджується на засіданні Громадської ради.

3.6. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Служби, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

3.7. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

 

Розділ IV. Склад Громадської ради

 

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних  організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про  бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Кількісний склад Громадської ради визначається  установчими  зборами.

4.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, документи якого подані в установленому порядку.

4.5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.6. Для формування складу Громадської ради Служба утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

4.7. Якщо при  Службі вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну  робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

4.8. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради, та Служби.

4.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів  до  проведення установчих зборів Служба в обов'язковому порядку оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті та в інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.

4.10. Для участі  в  установчих  зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

4.11. До заяви додаються:

а) рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

б) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

в) копії документів, що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства, в тому числі статутні документи інституту громадянського суспільства;

г) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.12. За 10  календарних  днів  до дати проведення  установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового складу Громадської ради від інститутів громадянського суспільства, які подали належним чином оформлені заяву і документи, та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих зборів, про що Служба повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.13. Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про результати  діяльності  Громадської ради,   що   діяла  при  Службі до  проведення установчих зборів.

4.14. Підсумки установчих зборів оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем установчих зборів. Протокол передається Службі для оприлюднення та видання наказу про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради.

4.15. Служба затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.16. Служба упродовж десяти робочих днів після проведення установчих зборів видає наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.17. Протокол установчих зборів,  відомості про склад  Громадської ради  Службою оприлюднюється  на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.18. Склад Громадської ради може бути змінено шляхом:

а) припинення членства на підставах та у порядку, встановлених пунктом 4.21. Положення;

б) заміни члена у межах одного інституту громадянського суспільства.

4.19. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.

4.20. Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктом 4.11. Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

4.21. Членство в Громадській раді припиняється  на підставі  рішення Громадської ради у разі:

а) недотримання членом Громадської ради вимог Положення Громадської ради та своїх обов’язків, визначених пунктом 7.1 Положення;

б) систематичної відсутності члена Громадської ради (або його довіреної особи) на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

в) офіційного повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено його  установчими  документами, про відкликання  свого  представника та припинення його членства в Громадській раді;

г) оформлення члена Громадської ради на державну службу;

ґ) дії (бездіяльності) члена Громадської ради, що суперечить принципам діяльності Громадської ради та/або перешкоджає виконанню завдань чи реалізації повноважень Громадської ради, визначених цим Положенням та Регламентом Громадської ради;

д) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

е) неможливості члена  Громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

є) подання членом Громадської ради відповідної заяви.

 

Розділ V. Структура Громадської ради

 

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з членів   Громадської ради на установчих зборах шляхом рейтингового голосування.

5.2. Голова Громадської ради має заступників,  які обираються з членів ради за поданням голови Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

5.3. Головою Громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу органу державної влади.

5.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про  Громадську раду.

5.5. Голова Громадської ради:

а) організовує діяльність Громадської ради;

б) скликає та організовує підготовку і проведення її засідань;

в) підписує документи від імені Громадської ради;

г) представляє Громадську раду у відносинах з керівництвом Служби,  з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

ґ) може брати участь у засіданнях колегії Служби;

д) може делегувати  частину повноважень заступникам;

е) виконує інші функції для забезпечення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

5.6. У разі тимчасової відсутності голови Громадської ради або неможливості виконання ним обов'язків, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із заступників голови Громадської ради.

5.7. Функції  секретаря   Громадської  ради виконує член Громадської ради, а також  може  виконувати працівник  структурного  підрозділу  у  зв'язках  з громадськістю Служби, який не є членом громадської ради.

5.8. Громадська рада має виконавчий орган, яким є Секретаріат Громадської ради.

5.9. До складу Секретаріату Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник (заступники), секретар, голови комісій.

5.10. Очолює Секретаріат Громадської ради голова Громадської ради.

5.11. Секретаріат Громадської ради готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення та доручення Громадської ради, звітує про свою діяльність.

5.12. Секретаріат Громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організує та координує роботу Громадської ради між засіданнями.

5.13. Засідання Секретаріату скликаються головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Громадської ради, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

Про засідання Секретаріату інформуються усі члени Громадської ради шляхом електронної розсилки або в інший прийнятний спосіб.

5.14. Секретаріат має такі повноваження:

а) вирішує поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції Громадської ради;

б) формує річні плани діяльності Громадської ради за пропозиціями комісій та інших робочих органів Громадської ради з урахуванням орієнтовних планів проведення Службою консультацій з громадськістю;

в) формує та затверджує порядок денний засідань Громадської ради;

г) організовує виконання планів діяльності Громадської ради та її рішень;

ґ) не рідше одного разу на квартал звітує на засіданнях Громадської ради про свою діяльність у період між її засіданнями;

д) розглядає висновки, звіти та звернення голів комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради, затверджує рішення комісій та документи, розроблені на виконання рішень комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради;

е) збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

є) здійснює підготовку засідань Громадської ради та Секретаріату, а також документальне забезпечення засідань Громадської ради та Секретаріату;

ж) збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

з) визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

и) ініціює припинення членства в Громадській раді за підставами, визначеними Положенням;

і) приймає рішення про залучення експертів до роботи Громадської ради, комісій та тимчасових робочих органів за поданими ними у порядку, встановленому пунктом 8.7 Положення, документами.

5.15. На засіданнях Секретаріату головує голова Громадської ради.

5.16. За відсутності голови Громадської ради та/або за його дорученням на засіданні головує один із заступників голови Громадської ради.

5.17. На засіданні Секретаріату можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Секретаріату.

5.18. Рішення Секретаріату приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Секретаріату має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Секретаріату може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену Секретаріату.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Секретаріату.

5.19. У складі Громадської ради утворюються робочі органи:

а) постійні (комісії, робочі групи);

б) тимчасові (експертні та робочі групи, тощо).

5.20. Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – комісії відповідно до напрямів роботи.

5.21. До повноважень комісії входить:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами Служби з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) ініціювання припинення членства в Громадській раді члена Громадської ради, який входить до складу комісії, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності на засіданнях комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

є) виключення члена комісії зі складу комісії у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності на засіданнях комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

ж) інші повноваження, що належать до напряму діяльності комісії.

5.22. Комісія має право:

а) створювати у своєму складі експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи комісії, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

в) здійснювати інші дії у межах повноважень.

5.23. Комісію очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цієї  комісії.

5.24. До повноважень голови комісії входить:

а) підготовка засідань комісії та інших публічних заходів за напрямами роботи комісії;

б) підписання документів від імені комісії;

в) звернення до Секретаріату щодо затвердження Секретаріатом або Громадською радою рішень комісії та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я Голови Служби або до інших центральних органів виконавчої влади;

г) ініціювання проведення засідання Громадської ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради;

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради або за рішенням Секретаріату.

5.25. У своїй діяльності комісії керуються положеннями про комісії,  затвердженими рішенням Секретаріату.

 

Розділ VІ. Повноваження члена Громадської ради

 

6.1. Член Громадської ради має право:

а) вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

б) брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

в) вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, засідання комісій та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

г) ініціювати залучення фахівців Служби та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

ґ) доступу в установленому порядку до приміщень Служби та її структурних підрозділів;

д) обирати та бути обраним головою Громадської ради, його заступником; головою або заступником голови іншого постійного та/або тимчасового робочого органу;

е) звертатися із запитами до голови Громадської ради, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

є) ініціювати проведення засідання Громадської ради, інших робочих органів Громадської ради;

ж) ініціювати створення робочих груп щодо обговорення актуальних питань;

з) припиняти членство у Громадській раді у порядку, встановленому пунктом 4.21. Положення, шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Громадської ради;

и) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочих органів, членом яких він є;

і) брати участь у нарадах, робочих зустрічах, організованих Службою, з урахуванням специфіки діяльності у відповідних комісіях Громадської ради та у разі делегування на такі заходи.

 

Розділ VІІ. Обов’язки члена Громадської ради

 

7.1. Член Громадської ради зобов’язаний:

а) брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

б) дотримуватися вимог цього Положення;

в) брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

г) організовувати публічні обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою, з членами інституту громадянського суспільства, який він представляє у Громадській раді;

ґ) формувати узагальнену позицію (громадську думку) щодо пропозицій громадськості та оприлюднювати її на сторінках сайту інституту громадянського суспільства, який він представляє, чи у друкованих виданнях.

 

Розділ VIII. Організація діяльності Громадської ради

 

8.1. Діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до річних планів, що затверджуються рішеннями Громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів.

8.2. Основною  формою роботи Громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.

8.3. Засідання Громадської  ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.

8.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

8.5. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь за умови попередньої реєстрації:

а) експерти та інші особи, залучені до роботи Громадської ради, комісій, тимчасових робочих органів за рішенням Секретаріату Громадської ради;

б) представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

в) представники засобів масової інформації у порядку, визначеному Регламентом Громадської ради;

г) представники громадських рад, створених при інших центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

ґ) інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Секретаріату.

8.6. У засіданнях  Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Служби.

8.7. Залучення експертів відбувається на підставі рішення Секретаріату за поданням голів комісій або голови Громадської ради.

Для участі у засіданнях Громадської ради, її постійних або тимчасових робочих органів експерти одноразово направляють до Громадської ради такі документи:

а) заяву у довільній формі, підписану керівником організації, від якої направляється експерт, із зазначенням назви комісій, в яких експерт бажає брати участь;

б) біографічну довідку експерта із зазначенням контактних даних;

в) копії документів, що підтверджують легалізацію організації, від якої направляється експерт, в тому числі статутні документи.

На підставі поданих заявок секретар та комісії Громадської ради повідомляють експертам про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.8. Рішення Громадської ради приймається відкритим  голосуванням простою більшістю голосів присутніх особисто її членів або за довіреністю.  Кожен член ради має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член ради може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.9. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду Службою.

8.10. Рішення Громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання Громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

8.11. Протокол засідання Громадської ради веде секретар.

8.12. Рішення Служби,  прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його  прийняття  в обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів Громадської ради і громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті  та  в інший  прийнятний  спосіб.

8.13. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

8.14. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – заступником голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Служби дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

8.15. Секретар інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

8.16. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради, час, місце та порядок денний розміщується на офіційному веб-сайті Служби.

8.17. Позачергові   засідання  Громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

8.18. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради та керівництвом Служби упродовж трьох робочих днів з дати отримання ними вимоги про його скликання.

8.19. У разі прийняття відповідного рішення, позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк (робочі дні) після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до Положення.

8.20. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до проведення розміщується на офіційному веб-сайті Служби із зазначенням часу, місця та порядку денного.

8.21. Громадська  рада інформує про свою діяльність шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Служби та оприлюднення в інший прийнятний спосіб відповідних матеріалів (установчі документи, план   роботи,   керівний склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу, тощо).

8.22. Виїзди членів Громадської ради в органи  охорони державного кордону здійснюються на підставі завдання, підписаного головою Громадської ради та погодженого Головою Служби або його першим заступником.

8.23. Забезпечення секретаріату Громадської  ради приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Служба.

8.24. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Розділ ІХ. Створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради

 

9.1. Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні Громадської ради.

9.2. Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Секретаріату.

9.3. Тимчасові робочі органи, експертні групи створюються на визначений період часу.

9.4. До складу постійних та тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

9.5. Окремим рішенням Громадської ради чи секретаріату  до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники Служби (за згодою).

9.6. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.7. Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів проводяться відкрито.

9.8. Постійний та/або тимчасовий орган очолює голова, який обирається на засіданні цього органу з членів Громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.9. Члени постійних та/або тимчасових органів можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови робочого органу за умови покладання на нього таких повноважень головою робочого органу.

9.10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності постійного та/або тимчасового органу здійснює секретар, який

на засіданні цього органу.

Популярні розділи та сервіси