Митне право ЄС

НАЗАД
18 лютого 2021 15:10

Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту і Ради від 9 жовтня 2013 р., який встановлює Митний кодекс ЄС (виправлений)

Цей Регламент запроваджує Митний кодекс ЄС, визначаючи загальний режим і порядок, застосовний до товарів, які ввозяться або вивозяться з митної території ЄС.

Регламент (ЄС) 2016/2339 Європейського Парламенту і Ради від 14 грудня 2016 р., який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 952/2013, що визначає Митний кодекс ЄС, щодо товарів, які тимчасово покинули митну територію ЄС морським або повітряним шляхом ОВ L 354, 23.12.2016, с. 32–34

Цей Регламент змінює Статтю 136 цього документу про товари, які тимчасово покинули митну територію ЄС морським або повітряним шляхом.

Регламент (ЄС) 2019/474 Європейського Парламенту і Ради від 19 березня 2019 р., що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 952/2013, який визначає Митний кодекс ЄС. (ОВ L 83, 25.3.2019, с. 38–41)

Цей Регламент запроваджує деякі технічні правки до Ст. 34, 124, 126, 129, 139, 146, 272, 275 Митного кодексу ЄС. Він також вводить нову Статтю 260a — яка визначає звільнення від сплати ввізного мита на товари, що ремонтувалися або змінювалися в контексті міжнародних угод.

Регламент (ЄС) 2019/632 Європейського Парламенту і Ради від 17 квітня 2019 р., який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 952/2013 для продовження перехідного використання засобів, крім електронно-обчислювальної техніки, згідно з Митним кодексом ЄС (ОВ L 111, 25.4.2019, с. 54–58)

Ці поправки дозволяють митним органам і суб’єктам господарювання продовжити користуватися перехідними домовленостями (напр., наявними ІТ-системами або паперовими угодами) для завершення незначної частини митних процедур, але не пізніше, ніж до 2025 р., коли буде встановлено нові або оновлені ІТ-системи для завершення цих процедур.

Делегований Комісією Регламент (ЄС) 2015/2446 від 28 липня 2015 р., який доповнює Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту й Ради щодо детальних правил за певними положеннями Митного кодексу ЄС – Зведений текст 2019 р.

Делегований акт Митного кодексу ЄС доповнює певні несуттєві елементи Митного кодексу ЄС

З моменту ухвалення Делегований акт Митного кодексу ЄС мінявся шість разів, задля кращої імплементації основного порядку, визначеного Митним кодексом ЄС, та узгодження його з потребами суб’єктів господарювання та митних управлінь.

Імплементуючий  Регламент (ЄС) 2015/2447   Комісії від 24 листопада 2015 р., у якому викладено детальні правила для імплементації певних положень Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту й Ради, що визначають Митний кодекс ЄС – Зведений текст 2019 р.

Імплементуючий акт Митного кодексу ЄС має на меті забезпечити наявність єдиних умов для імплементації Митного кодексу ЄС і гармонізованого застосування процедур усіма країнами-членами.

Делегований Комісією Регламент (ЄС) 2016/341 від 17 грудня 2015 р., який доповнює Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту й Ради щодо перехідних правил для певних положень Митного кодексу ЄС, де відповідні електронні системи поки не працюють, і яким вносяться поправки до Делегованого Регламенту (ЄС) 2015/2446 – Зведений текст 2016 р.

Перехідний делегований акт Митного кодексу ЄС запроваджує перехідні правила для суб’єктів господарювання й митних органів, яких чекає оновлення або розробка відповідних ІТ-систем, для створення повністю електронного митного середовища.

Імплементуюче Рішення Комісії (ЄС) 2019/2151 від 13 грудня 2019 р., яке запроваджує робочу програму, пов’язану з розробкою й запуском у користування електронних систем, передбачених Митним кодексом ЄС ОВ L 325, 16.12.2019, с. 168–182

Затверджується робоча програма, що стосується розробки та впровадження електронних систем, передбачених Регламентом (ЄС) 952/2013, що встановлює Митний кодекс Союзу.

Імплементуючий Регламент Комісії (ЄС) 2019/1026 від 21 червня 2019 р. про технічні умови для розробки, обслуговування й застосування електронних систем для обміну інформацією й для зберігання такої інформації, як передбачено Митним кодексом ЄС. (ОВ L 167, 24.6.2019, с. 3–17)

Імплементуючий Регламент про «Технічні умови для розробки, обслуговування й застосування електронних систем для обміну інформацією і для зберігання такої інформації, передбачені Митним кодексом ЄС» визначає правила, які регулюють п’ять із 17 електронних систем Митного кодексу ЄС Робочої програми Митного кодексу ЄС:

Система ухвалення рішень митної служби

Єдина система управління користувачами й цифрового підпису

Європейська інформаційна система класифікаційних довідок

Система реєстрації й ідентифікації суб’єктів господарювання

Система Авторизованих суб’єктів господарювання

Комісія також використовує свої повноваження, передбачені  Митним кодексом ЄС, для ухвалення імплементуючих актів для спеціальних або технічних цілей, наприклад, для тарифної класифікації товарів і для тимчасових вилучень із правил за преференційним походженням товару

Авторизовані суб’єкти господарювання (АСГ)

Законодавча база для Програми Авторизованих суб’єктів господарювання — є частиною Митного кодексу ЄС (Митний кодекс ЄС) і його Імплементуючих положень.

 

НАСТАНОВИ ДЛЯ АСГ
Ухвалено CCC-GEN (підсекція АСГ) 11 березня 2016 р.
.Ці Настанови не є юридично зобов’язувальним документом, вони мають роз’яснювальний характер. Їхня мета — забезпечити спільне розуміння для митних органів і для суб’єктів господарювання та надати інструменти для сприяння коректному й гармонізованому застосуванню правових положень про АСГ з боку країн-членів.

Конвенція про спільні транзитні процедури - Зведений текст

Ця Конвенція зазначає заходи для транзитного перевезення товарів між Співтовариством і країнами EFTA, а також між самими спільними країнами транзиту, у тому числі, де актуально, щодо товарів, які перевантажуються з судна на судно, переадресовуються або складуються, шляхом запровадження спільного транзитного порядку, незалежно від типу й походження товарів.

Митний компендіум для Координованого управління кордонами (КУК)

ВМО оприлюднила Митний компендіум для інтегрованого управління кордонами, у якому зазначено основні елементи Системи інтегрованого  управління кордонами, а також питання планування й імплементації.

Координоване  управління кордонами (КУК) стосується координованого підходу з боку прикордонних служб, як внутрішніх, так і міжнародних, у контексті пошуку більшої ефективності в управлінні торговельними й пасажирськими потоками із дотриманням вимог щодо відповідності.

Компендіум ВМО з управління митними ризиками — Том 1
Компендіум ВМО з управління митними ризиками — Спільна частина

Цей Компендіум пропонує спільний нормативний документ для понять, пов’язаних із управлінням ризиками в Митній службі, та допоможе членам у їхніх намаганнях розробити й імплементувати всеохопний адміністративний підхід до управління ризиками.  Цей Компендіум базується на широкому спектрі інструментів і засобів, пов’язаних із управлінням ризиками в Митній службі, та уточнює й укріплює роботу ВМО, що дозволяє міжнародній митній спільноті говорити одним голосом, з огляду на методологію, яка використовується для управління ризиками.

Митні настанови МТП

Митні настанови Міжнародної торговельної палати (МТП) —подають комплексний набір практик, які МТП вважає такими, що характеризують усі сучасні митні управління.

Міжнародна конвенція з гармонізації прикордонного контролю для товарів

Для сприяння міжнародному рухові товарів ця Конвенція спрямована на обмеження вимог для дотримання процедур, а також скорочення кількості й тривалості перевірок, зокрема з огляду на національні й міжнародні процедури контролю та методи їх застосування. Конвенція стосується до всіх товарів, які імпортуються, експортуються або переміщуються транзитом із перетином одного або кількох морських чи наземних кордонів.

Заборони та обмеження ЄС для митних органів

Цей документ має на меті надати практичний інструмент для європейських установ та митних управлінь держав-членів стосовно заборон та обмежень на рівні ЄС, наявних на дату останньої переглянутої версії.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF)

Політика ЄС щодо боротьби з шахрайством та співпраця митних органів з країнами, що не входять до ЄС

OLAF розслідує шахрайство з бюджетом ЄС, корупцію та серйозні порушення в європейських установах та розробляє політику боротьби з шахрайством для Європейської комісії

Тут можна ознайомитися з політикою ЄС щодо профілактики та запобігання шахрайству і щодо яких третіх країн набрали чинності Положення ЄК про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Довідник з передової практики при перетині кордонів - з точки зору спрощення процедур торгівлі та транспорту.

Основна мета цього довідника — допомогти державам-учасницям ОБСЄ / країнам-членам ЄЕК ООН у розробці ефективнішої прикордонної та митної політики шляхом просування наявної передової практики в цій галузі

Довідник розроблений спільно Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Відділом транспорту Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН).

 

Популярні розділи та сервіси