Положення про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України

НАЗАД
06 квiтня 2017 15:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Голова Державної прикордонної служби України

________________В. Назаренко

«__» квітня 2017 року

СХВАЛЕНО

 

на засіданні Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України               від 29 березня  2017 року

протокол № 2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Адміністрації

Державної прикордонної служби України

Розділ І. Загальні положення

1.1. Громадська  рада  при  Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі – Громадська  рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони державного кордону.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується  Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України і постановами  Верховної  Ради України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а  також цим Положенням і Регламентом про Громадську раду.

1.3. Положення про Громадську раду, а також зміни і доповнення до нього розробляються та схвалюються на її засіданні й затверджуються Адміністрацією Державної прикордонної служби України (далі – Служба).

Розділ ІІ. Основні завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

а) сприяння  реалізації  громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

б) здійснення громадського контролю за діяльністю Служби;

в) сприяння врахуванню керівництвом Служби та структурними підрозділами  громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби, концепцій, програм і планів розвитку Служби,  планів консультацій з громадськістю.

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

а) готує та подає Службі пропозиції до орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

б) готує та  подає Службі пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

в) подає Службі обов'язкові для розгляду пропозиції,  щодо яких Служба проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері, віднесеній до компетенції Служби, а також щодо удосконалення роботи Служби, поліпшення координації та взаємодії з іншими органами виконавчої влади;

г) проводить  відповідно  до  законодавства громадську експертизу діяльності Служби та  громадську антикорупційну експертизу  проектів нормативно-правових актів, які розробляє  Служба;

ґ) здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться в її володінні, а  також  дотриманням  нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

д) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб;

е) збирає, узагальнює та подає Службі інформацію про пропозиції інститутів громадського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

є) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сферах, віднесених до компетенції Служби, із залученням її територіальних органів;

ж) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

з) співпрацює з громадськими радами при міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, залучається до міжнародного співробітництва.

3.2. Громадська рада має право:

а) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети/комісії, експертні групи тощо);

б) залучати до роботи Громадської ради працівників Служби, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і  наукових організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

в) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

г) отримувати в установленому порядку від Служби, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

ґ) отримувати від Служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у п’ятиденний строк після початку таких консультацій; організовувати їх обговорення під час проведення засідань Громадської ради та в інших громадських організаціях й повідомляти про результати таких обговорень Службу;

д) делегувати представників Громадської ради (для реалізації покладених на неї завдань) для участі у колегіях, нарадах, семінарах, тендерах, «круглих столах» та інших заходах, що проводяться Службою;

е) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань, що належать  до компетенції Служби, головним розробником яких є Служба;

є)за погодження із Службою, брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері, що належать до компетенції Служби.

ж) здійснювати заходи громадського антикорупційного контролю за діяльністю Служби у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Члени Громадської ради мають право  доступу в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Службу, її органи та підрозділи, за винятком режимних, (голова, заступники голови, Громадської ради – на підставі перепусток на термін дії каденції Громадської ради), секретар, голови комітетів/комісій  Громадської ради – на підставі постійних списків та документів, що посвідчують особу, а інші члени  Громадської ради – на підставі списку для участі в засіданнях Громадської ради або для участі в інших заходах, де вони беруть участь та документів, що посвідчують особу, також отримувати посвідчення члена Громадської ради  (посвідчення голові, заступникам голови Громадської ради  – підписуються Головою Служби, а іншим членам Громадської ради – головою Громадської ради). Підпис голови Громадської ради на посвідченні завіряється печаткою.

Форма посвідчення затверджується (протокольно) Громадською радою.

Посвідчення члена Громадської ради може використовуватися виключно для виконання завдань і реалізації повноважень Громадської ради.

Членам Громадської ради забороняється втручатися в оперативно-службову діяльність органів, підрозділів, військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України та використовувати посвідчення члена Громадської ради з протиправною метою або для отримання тих чи інших переваг.

Після завершення каденції Громадської ради посвідчення і перепустки членів Громадської ради підлягають обов’язковому поверненню до Служби через секретаріат (секретаря) Громадської ради. 

3.4. Повноваження Громадської ради починаються з моменту затвердження Службою (на підставі протоколу рішення установчих зборів) персонального складу Громадської ради, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Служби  протягом п’яти  робочих днів, і закінчуються через 2 календарні роки (від дати проведення установчих зборів, після звіту Громадської ради).

3.5. Організація діяльності Громадської ради визначається цим Положенням і Регламентом Громадської ради затверджуються на засіданні Громадської ради.

3.6. Проект Регламенту Громадської ради розробляється Правлінням Громадської ради або робочою групою, утвореною Громадською радою,  враховуючи пропозиції відповідних підрозділів Служби, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих сторін.

3.7. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

Розділ IV. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних  організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять свою діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які проводять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Державної прикордонної служби, та у статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання членом Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах і кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Кількісний склад Громадської ради визначається  установчими  зборами та не може становити понад 35 осіб.

4.4.Строк повноважень Громадської ради – два роки.

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, документи якого подані в установленому порядку.

4.6. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.7. Для формування складу Громадської ради Служба не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участі інститутів громадянського суспільства.

4.8. Якщо при  Службі вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Службою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Служба затверджує із врахуванням пропозицій Громадської ради.

4.9. До складу ініціативної групи  входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не  були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі  Громадської ради (за умови подання заявки до Служби для  своєї участі в ініціативній групі), представники Служби.

Персональний склад ініціативної групи Служба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті  протягом п’яти днів з дня її створення.

4.10. Не пізніше ніж за 45 календарних днів  до  проведення установчих зборів Служба в обов'язковому порядку оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті та в інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  та погоджене з нею повідомлення  про дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну  адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.11. Для участі  в  установчих  зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

4.12. До заяви додаються:

а) рішення, прийняте в порядку, установленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

б) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

в) копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

г) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого представника на обробку його персональних даних;

ґ) результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства Службі чи відповідному органу письмових пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, якщо інститут  громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності);

д) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

4.13. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

4.14.У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

4.15. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 7 (сім) календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, і список представників громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови.

4.16 Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства вимогам цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений цим Положенням;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого представника вимогам, встановленим цим Положенням;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

4.17. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, і список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із визначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена  інформація про дату, час і місце проведення установчих зборів, погоджена із Службою, оприлюднюється не пізніше ніж за три (3) робочих дні до проведення до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб.

4.18. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обираються лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

4.19. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Службі.

Служба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту його надходження.

4.20.Служба на підставі протоколу установчих зборів упродовж десяти робочих днів після проведення установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту затвердження.

4.21. Членство в Громадській раді припиняється  на підставі  рішення Громадської ради в разі:

а) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях (за винятком виїзних) без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

б) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його  установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

в) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

г) неможливості члена  Громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

ґ) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

д) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної р

ади Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

е) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

є) смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це  приймається  на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Служби на підставі протоколу засідання Громадської ради. Служба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш ніж за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Служба вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням, для формування складу Громадської ради.

4.22 Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється в разі:

якщо засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Служби.

Рішення про дострокове припинення діяльності Громадської ради затверджується відповідним актом Служби.

У разі дострокового припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, Служба утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

Розділ V. Структура Громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається із членів   Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

5.2. Голова Громадської ради має заступників,  які обираються із членів ради шляхом рейтингового голосування. Заступник з вищим рейтингом (за результатами голосування) вважається першим заступником.

5.3. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради в разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства в раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує перший (за результатами рейтингового голосування) заступник голови Громадської ради або інший, визначений рішення Громадської ради, заступник голови Громадської ради.

5.4. Голова Громадської ради:

а) організовує діяльність Громадської ради;

б) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

в) підписує документи від імені Громадської ради;

г) представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України,Службою, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

ґ) може брати участь у засіданнях колегії Служби;

д) може делегувати  частину повноважень заступникам(втому числі щодо координації роботи комітетів, комісій, експертних груп тощо);

е) виконує інші функції для забезпечення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

5.5. У разі тимчасової відсутності голови Громадської ради або тимчасової неможливості виконання ним обов'язків його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує  перший (за рейтинговим голосуванням) заступник Громадської ради або інший, визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради.

5.6. Функції секретаря Громадської  ради виконує член Громадської ради. За заявою Громадської ради Голова Служби може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Служби.

5.7. Громадська рада має виконавчий орган, яким є Правління Громадської ради.

5.8. До складу Правління Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник (заступники), секретар, голови комітетів та комісій.

5.9. Правління Громадської ради очолює голова Громадської ради.

5.10. Правління Громадської ради готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення та доручення Громадської ради, звітує про свою діяльність.

5.11. Правління Громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організовує та координує роботу Громадської ради між засіданнями.

5.12. Засідання Правління скликаються головою Громадської ради за потреби або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Громадської ради, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

Про засідання Правління інформуються всі члени Громадської ради шляхом електронної розсилки або в інший прийнятний спосіб.

5.13. Правління має такі повноваження:

а) вирішує поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції Громадської ради;

б) формує річні плани діяльності Громадської ради за пропозиціями комітетів/комісій та інших робочих органів Громадської ради з урахуванням орієнтовних планів проведення Службою консультацій з громадськістю;

в) формує та затверджує порядок денний засідань Громадської ради;

г) організовує виконання планів діяльності Громадської ради та її рішень;

ґ) не рідше одного разу на квартал звітує на засіданнях Громадської ради про свою діяльність у період між її засіданнями;

д) розглядає висновки, звіти та звернення голів комітетів, комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради, затверджує рішення комітетів, комісій та документи, розроблені на виконання рішень комітетів, комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради;

е) збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

є) здійснює підготовку засідань Громадської ради спільно із Секретаріатом – документальне забезпечення засідань Громадської ради та Правління;

ж) збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

з) визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

и) ініціює припинення членства у Громадській раді за підставами, визначеними цим Положенням;

і) приймає рішення про залучення експертів до роботи Громадської ради, комітетів/комісій та тимчасових робочих органів за поданими ними у порядку, встановленому пунктом 8.7 Положення, документами.

5.14. На засіданнях Правління головує голова Громадської ради.

5.15. За відсутності голови Громадської ради на засіданні головує перший (за результатами рейтингового голосування) заступник голови Громадської ради або інший, визначений головою Громадської ради, заступник голови Громадської ради.

5.16. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Правління.

5.17. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Правління має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні член Правління може делегувати право голосу на підставі довіреності Голові або іншому члену Правління.

За рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Правління.

5.18. У складі Громадської ради утворюються робочі органи:

а) постійні (комітети, комісії, робочі групи);

б) тимчасові (експертні та робочі групи тощо).

5.19. Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – комітети/ комісії відповідно до напрямів роботи.

У цьому Положенні терміни застосовуються в такому значенні:

комітет – постійно діючий орган Громадської ради, який утворюється з числа членів (чотирьох і більше) Громадської ради для здійснення роботи за декількома суміжними напрямами, що є предметом цивільного контролю, віднесеними до повноважень Громадської ради,та виконання функцій громадського контролю;

комісія - постійно діючий орган Громадської ради, який утворюється з числа членів (двох–трьох) Громадської ради для здійснення роботи за одним(конкретним) напрямом, що є предметом цивільного контролю, віднесеним до повноважень Громадської ради,та виконання функцій громадського контролю.

Комітет і комісія Громадської ради, їх керівники мають однакові правовий статус та повноваження.

5.20. До повноважень комітету/комісії входять:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи комітету/комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи комітету / комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами Служби з питань, що розглядаються на засіданнях комітету/комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів комітету/комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) ініціювання припинення членства в Громадській раді члена Громадської ради, який входить до складу комітету/комісії, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази поспіль) відсутності на засіданнях комітету/комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

є) виключення члена комітету/комісії зі складу комітету/комісії в разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази поспіль) відсутності на засіданнях комітету/комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

ж) інші повноваження, що належать до напряму діяльності комітету/комісії.

5.21. Комітет/комісія має право:

а) утворювати у своєму складі експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи комітету/комісії, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються,  та/або як експертів з окремих питань;

в) здійснювати інші дії в межах повноважень.

5.22. Комітет/комісію очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цієї комісії.

5.23. До повноважень голови комітету/комісії належать:

а) підготовка засідань комітету/комісії та інших публічних заходів за напрямами роботи комітету/комісії;

б) підписання документів від імені комітету/комісії;

в) звернення до Правління щодо затвердження Правлінням або Громадською радою рішень комітету/комісії та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я Голови Служби або до інших центральних органів виконавчої влади;

г) ініціювання проведення засідання Громадської ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради;

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради або за рішенням Правління.

5.24. У своїй діяльності комітети / комісії керуються положеннями про відповідні комітети / комісії, затвердженими рішенням Правління.

Розділ VІ. Повноваження члена Громадської ради

6.1. Член Громадської ради має право:

а) вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів;

б) брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради її постійних та тимчасових робочих органів, членом яких він є;

в) подавати пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, засідання комітетів/комісій та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

г) ініціювати залучення фахівців Служби та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів;

ґ) доступу в установленому порядку до приміщень Служби та її структурних підрозділів;

д) обирати та бути обраним головою Громадської ради, його заступником, головою або заступником голови постійного та/або тимчасового робочого органу, секретарем;

е) звертатися із запитами до голови Громадської ради, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

є) ініціювати проведення засідання Громадської ради, інших постійних та тимчасових  робочих органів Громадської ради;

ж) ініціювати утворення експертних та/або робочих груп щодо обговорення актуальних питань;

з) припиняти членство у Громадській раді в порядку, встановленому пунктом 4.21. Положення, шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Громадської ради;

и) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово, в тому числі публічно, власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її постійних та тимчасових робочих органів, членом яких він є;

і) брати участь у нарадах, робочих зустрічах, організованих Службою, з урахуванням специфіки діяльності у відповідних комітетах/комісіях Громадської ради та в разі делегування на такі заходи за погодженням із Службою.

ї) публічно  заявляти про своє членство у Громадській раді та вказувати посаду, яку він обіймає у Громадській раді.

Розділ VІІ. Обов’язки члена Громадської ради

7.1. Член Громадської ради зобов’язаний:

а) брати участь у засіданнях Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів, членом яких він є;

б) дотримуватися вимог цього Положення;

в) брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів, членом яких він є;

г) організовувати публічні обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою, з членами інституту громадянського суспільства, який він представляє у Громадській раді;

ґ) формувати узагальнену позицію (громадську думку) щодо пропозицій громадськості та оприлюднювати її на сторінках сайту інституту громадянського суспільства, який він представляє, чи у друкованих виданнях.

Член Громадської ради (за винятком голови Громадської ради або заступника, який виконує його обов’язки) не може виступати від імені Громадської ради, якщо він персонально не уповноважений на це окремим (протокольним) рішенням Громадської ради чи Правління.

Розділ VIII. Організація діяльності Громадської ради

8.1. Діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до річних планів, що затверджуються Громадською радою, а діяльність постійних і тимчасових робочих органів – відповідно до піврічних планів, що затверджуються цими органами за погодженням з Правлінням Громадської ради.

8.2. Основною  формою роботи Громадської ради є засідання,  що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови Служби або однієї третини обраного  складу членів Громадської ради.

Особливою формою роботи (засідань) Громадської ради є виїзні засідання Громадської ради. Члени Громадської ради беруть участь у виїзному засіданні виключно добровільно, з урахуванням зайнятості за основним місцем роботи та матеріальних можливостей.  

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі й позачергові,  доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Служби.

8.3. Засідання (за винятком виїзних) Громадської ради  є  правомочним,  якщо на ньому присутня не менш, ніж половина її членів від загального складу. Виїзне засідання Громадської ради, як виняток, є правомочним, якщо на ньому присутні менш, як половина її членів від загального складу.

8.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

8.5. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь за умови попередньої реєстрації:

а) експерти та інші особи, залучені до роботи Громадської ради, комітетів, комісій, тимчасових робочих органів за рішенням Правління Громадської ради;

б) представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

в) представники засобів масової інформації в порядку, визначеному Регламентом Громадської ради;

г) представники громадських рад, створених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

ґ) інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Правління.

8.6. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Служби, його заступник або інший уповноважений представник Служби.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участі представників Служби у І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік і схвалюється нею підготовлений план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб.

8.7. Залучення експертів відбувається на підставі рішення Правління за поданням голів комітетів/комісій або голови Громадської ради.

Для участі у засіданнях Громадської ради, її постійних або тимчасових робочих органів експерти одноразово направляють до Громадської ради такі документи:

а) заяву в довільній формі, підписану керівником організації, від якої направляється експерт,із зазначенням назви комісій, в яких експерт бажає брати участь;

б) біографічну довідку експерта із зазначенням контактних даних;

в) копії документів, що підтверджують легалізацію організації, від якої направляється експерт, в тому числі статутні документи.

На підставі поданих заявок секретар і комітети/комісії Громадської ради повідомляють експертам про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.8. Рішення Громадської ради приймається відкритим  голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Кожен член ради має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Громадської ради може делегувати право голосу на підставі довіреності голові або іншому члену Громадської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі неможливості взяття участі у засіданні члена Громадської ради з поважних причин, інститут громадянського суспільства, який його делегував, може на підставі письмового звернення до голови Громадської ради або довіреності делегувати свого представника для участі в засіданні Громадської ради з правом дорадчого голосу. Такі особи вважаються запрошеними на засідання головою Громадської ради.

8.9. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду Службою.

8.10. Рішення Громадської ради оформляється у виді Протоколу засідання Громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

8.11. Протокол засідання Громадської ради веде Секретаріат (секретар).

8.12. Рішення Служби,  прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після його  прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради і громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному веб-сайті Служби та  в інший  прийнятний  спосіб.

8.13. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

8.14. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а в разі його відсутності – заступником, який виконує обов’язки голови Громадської ради. Рішення про скликання чергового засідання ухвалюється Правлінням Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради або його заступник, який виконує обов’язки голови Громадської ради, узгоджує з уповноваженим представником Служби дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, а Правління – формує проект порядку денного.

8.15. Секретаріат (секретар)інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

8.16. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради, час, місце та порядок денний розміщується на офіційному веб-сайті Служби.

8.17. Позачергові   засідання  Громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою голови Громадської ради, Голови Служби  або однієї третини загального складу членів Громадської ради.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

8.18. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Правлінням упродовж п’яти робочих днів з дати отримання ними вимоги про його скликання.

8.19. У разі прийняття відповідного рішення позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк (робочі дні) після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до Положення.

8.20. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до проведення розміщується на офіційному веб-сайті Служби із зазначенням часу, місця та порядку денного.

8.21. Установчі документи, склад Громадської ради, інформація (з огляду вимоги Закону України «Про державну таємницю» та на правовий статус Служби – правоохоронний орган спеціального призначення) про прийняті рішення та хід їх виконання, а також відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Служби у рубриці «Громадська рада».

8.22. Виїзди членів Громадської ради в органи  охорони державного кордону здійснюються на підставі завдання, підписаного головою Громадської ради та погодженого Головою Служби або його першим заступником.

8.23. Забезпечення Правління Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Служба.

8.24. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням. Форма бланку затверджується (протокольно) Громадською радою. Право підпису документів на бланку Громадської ради має тільки голова Громадської ради або заступник, який виконує його обов’язки та секретар (виключно, за дорученням голови Громадської ради).

Розділ ІХ. Створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради

9.1. Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні Громадської ради.

9.2. Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Правління.

9.3. Тимчасові робочі органи, експертні групи Громадської ради  створюються на визначений період часу.

9.4. До складу постійних і тимчасових робочих органів Громадської ради можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням (вибором). Члени Громадської ради (за винятком голови, заступників, секретаря) обов’язково входять до складу одного з постійних робочих органів  (комітет/комісія) Громадської ради та можуть працювати в одному або декількох тимчасових робочих органах (експертна/робоча група) Громадської ради.

9.5. Окремим рішенням Громадської ради чи Правління до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів Громадської ради з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники Служби (за згодою).

9.6. Основною формою роботи постійних і тимчасових робочих органів, експертних груп  Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.7. Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів Громадської ради  проводяться відкрито.

9.8. Постійний та/або тимчасовий орган Громадської ради очолює голова, який обирається на засіданні цього органу із членів Громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.9. Члени постійних та/або тимчасових робочих органів Громадської ради можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови постійного або тимчасового робочого органу  Громадської ради за умови покладання на нього таких повноважень головою постійного або тимчасового  робочого органу Громадської ради.

9.10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності постійного та/або тимчасового органу Громадської ради здійснює секретар, який обирається на засіданні цього органу.

9.12. Рішення постійних або тимчасових робочих органів Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх особисто членів цього органу. Кожен член робочого органу має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні член робочого органу може делегувати право голосу на підставі довіреності голові комітету/комісії або іншому члену цього органу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Голова Громадської ради при Адміністрації

Державної прикордонної служби України                              В.Бідах

 

Поважні причини - хвороба, відрядження, виконання невідкладних завдань за місцем основної роботи, відпустка (з виїздом за межі України (міста) тощо - підтверджуються офіційним листом (з печаткою) керівника інституту громадянського суспільства, що делегувало цього представника до Громадської ради, або для оперативності - електронною скан-копією такого листа. Такі листи зберігаються в секретаріаті Громадської ради.  

Популярні розділи та сервіси