Телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
22/06/19 - 11:50

Обов'язки Державної прикордонної служби України 1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону України; 2) припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України...

Обов'язки Державної прикордонної служби України

1) припинення будь-яких спроб  незаконної  зміни  проходження лінії державного кордону України;

2) припинення  у  взаємодії  з  відповідними  правоохоронними органами збройних конфліктів та  інших  провокацій  на  державному кордоні України;

3) участь  у  взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями  у  відбитті  вторгнення  або  нападу  на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;

4) участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також заходів,  спрямованих на додержання правового  режиму  воєнного і надзвичайного стану;

5) організація  запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням,   протидію   яким   законодавством  віднесено  до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення,  здійснення  провадження у справах про адміністративні правопорушення  згідно із законами;

6)   здійснення   прикордонного   контролю   і   пропуску   в установленому  порядку осіб, транспортних засобів, вантажів в разі наявності  належно  оформлених  документів  після проходження ними митного  та  за  потреби  інших видів контролю, а також реєстрація іноземців  та  осіб  без громадянства, які в установленому порядку прибувають  в  Україну,  та  їх  паспортних  документів  у пунктах пропуску  через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду,  а  також здійснення фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

7) участь   в   укладанні  міжнародних  договорів  України  з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;

8)  запобігання та недопущення перетинання державного кордону України  особами,  яким  згідно  із законодавством не дозволяється в'їзд  в  Україну  або  яких  тимчасово  обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук  у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах  в’їзду  -  виїзду  осіб,  які  переховуються  від органів досудового   розслідування   та   суду,  ухиляються  від  відбуття кримінальних  покарань;  виконання  в  установленому порядку інших доручень правоохоронних органів;

9) виявлення  причин  та  умов,  що  призводять  до  порушень законодавства про державний кордон України,  вжиття в межах  своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

10) здійснення  розвідувальної,  інформаційно-аналітичної  та оперативно-розшукової    діяльності,    а     також     здійснення контррозвідувальних   заходів  в  інтересах  забезпечення  захисту державного кордону України;

11) контроль за дотриманням прикордонного режиму;

12)  прийняття  заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України  "Про  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового або тимчасового захисту";

13)  встановлення  за погодженням з органами доходів і зборів та   керівниками   відповідних   підприємств,  на  території  яких розміщено  пункти пропуску через державний кордон режиму у пунктах пропуску   через   державний  кордон  України,  контроль  за  його додержанням;

13-1)  встановлення  режимних  правил  у  контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

14) контроль   за   дотриманням   невійськовими   суднами  та військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;

15)  прийняття  в  установленому порядку рішень про примусове повернення  в країну походження або третю країну іноземців та осіб без  громадянства,  затриманих у межах контрольованих прикордонних районів   під   час   спроби  або  після  незаконного  перетинання державного  кордону України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення;

15-1) прийняття в установленому порядку рішень про розміщення іноземців   та   осіб   без   громадянства,   затриманих  у  межах контрольованих  прикордонних  районів  під  час  спроби  або після незаконного  перетинання  державного  кордону  України,  у пунктах тимчасового  перебування  іноземців  та осіб без громадянства, які незаконно   перебувають   на   території   України,   з  подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора;

15-2)  виконання  рішень адміністративного суду про примусове видворення  іноземців та осіб без громадянства, затриманих в межах контрольованих  прикордонних  районів  під  час  спроби  або після незаконного перетинання державного кордону України;

16) здійснення  самостійно  або  у   взаємодії   з   органами внутрішніх  справ  і  органами  Служби  безпеки  України  в  межах контрольованих  прикордонних  районів  контролю   за   дотриманням іноземцями   та  особами  без  громадянства,  а  також  біженцями, особами,  які  потребують  додаткового  захисту,  та особами, яким надано  притулок  в Україні, установлених правил перебування на її території;

17) охорона,   конвоювання  та  тримання  затриманих  осіб  і плавзасобів до моменту їх передачі  органам  прикордонної  охорони або   іншим   уповноваженим   органам   суміжної   держави,  іншим правоохоронним органам України або суду;

18) виконання відповідно до законодавства  системи  особливих заходів  щодо захисту військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби  України  від  зазіхань  на  життя,  здоров'я, честь,  майно  у зв'язку з їх службовою діяльністю,  а також їхніх близьких родичів;

19) протидія  і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України;

20) участь  у  межах своєї компетенції у взаємодії з органами Служби  безпеки  України,  органами  внутрішніх  справ  та  іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;

21) прикордонно-представницька робота та участь  прикордонних представників  у  роботі  спільних  міжнародних комісій з розгляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;

22) здійснення   самостійно   або   разом    із    спеціально уповноваженими  на  те  органами  виконавчої  влади  і  посадовими особами контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів   і   підводної  культурної  та  археологічної  спадщини, додержанням  правил  промислової  та  іншої  діяльності,  охороною довкілля;

23) інформування  відповідних  державних  органів та громадян про аварії,  пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події  на  державному  кордоні України,  у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;

23-1)   надання   за   запитами   виконавчої  дирекції  Фонду загальнообов'язкового  державного  соціального страхування України на випадок безробіття або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту  населення,  у  порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України,  відомостей,  що зберігаються в інформаційних системах, у тому  числі  банках  даних,  стосовно осіб, які в період одержання допомоги  по  безробіттю  перетинали  державний кордон України або перебували за межами України;

24) охорона закордонних дипломатичних установ України;

24-1) охорона підводної культурної та археологічної спадщини;

25) участь у межах своєї компетенції у забезпеченні державної охорони  місць  постійного  і  тимчасового  перебування Президента України та  посадових  осіб,  визначених  у  Законі  України  "Про державну  охорону  органів  державної  влади  України та посадових осіб";

26) взаємодія  під  час  охорони державного кордону України з відповідними   органами   іноземних   держав   у   порядку,   який установлюється  міжнародними  договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

27)  забезпечення зберігання документів демаркації державного кордону  України  в  установленому законодавством України порядку;

28)  забезпечення  затриманим  особам з моменту їх затримання права захищати себе особисто або користуватися правовою  допомогою захисника;

29) інформування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,  Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про   кожний   випадок   затримання   осіб   згідно  з  дорученням правоохоронних органів  України  та  адміністративного  затримання осіб, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

(Відповідно до Закону України

„Про Державну прикордонну службу України")

 

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню