Телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Оголошення про проведення конкурсного відбору керівника Державного підприємства "Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури
05/07/19 - 08:34

Адміністрація Державної прикордонної служби України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір керівника Державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури», що належить до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Найменування підприємства: Державне підприємство «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури».

 

Місце знаходження підприємства: вул. Ялтинська, 11, м. Київ, 02099.

 

Основні напрями діяльності:

забезпечення капітального будівництва,  реконструкції та обслуговування  прикордонних інфраструктурних об’єктів;

виконання функцій замовника та/або генерального підрядника з капітального будівництва і реконструкції прикордонних інфраструктурних об’єктів.

 

Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: Адміністрація Державної прикордонної служби України, вул. Володимирська, 30, м. Київ, 01601.

Довідки за телефоном: 527-64-24, 527-62-24 OGumenyk@dpsu.gov.ua.

 

Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі:  протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України (до 17.30 12 серпня 2019 року).

Дата проведення конкурсного відбору: орієнтовно 13 серпня 2019 року;

 

Місце проведення конкурсного відбору: Адміністрація Державної прикордонної служби України, вул. Володимирська, 30, м. Київ, 01601.

 

Перелік документів, що подаються претендентом:

Заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з проведення конкурсного відбору керівника Державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури», що належить до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, за наявності).

Документи, що подаються до заяви:

Належним чином завірені:

копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

конкурсна пропозиція;

згода на обробку персональних даних;

рекомендації та інші документи на розсуд претендента;

довідка про відсутність в особи судимості.

У разі подання заяви та документів передбачених у цьому розділі лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Вимоги до претендента:

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; можливості ефективного використання основних фондів; кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», «Промислове і цивільне будівництво». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція щодо бачення претендентом проекту стратегічного плану розвитку Підприємства, яка має бути представлена у вигляді презентації, виконаної в програмі Power Point обсягом до 10 слайдів та передбачати:

перспективи розвитку та стратегії  підприємства у вказаній галузі;

детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року з його подальшим збільшенням фінансових активів;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також розроблення концепції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально- технічну базу Підприємства, фінансову звітність за попередній бюджетний період Підприємства, додається.

 

ВІДОМОСТІ

про умови праці та матеріально-технічну базу Державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»

 

Державне підприємство «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» (далі – підприємство) засноване на державній власності та належить до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі – Уповноважений орган управління). Майно підприємства, закріплене за ним, є державною власністю і належить Підприємству на праві господарського відання.

Юридична адреса підприємства: вул. Ялтинська, 11, м. Київ, 02099.

За формою господарювання – державне підприємство.

Штатний розпис затверджено в кількості  15 одиниць.

Основною метою та напрямами діяльності Підприємства є:

Забезпечення реалізації проектів та програм Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань забезпечення капітального будівництва,  реконструкції та обслуговування  прикордонних інфраструктурних об’єктів. 

Предметом діяльності Підприємства є залучення коштів на національному та міжнародному ринках капіталів, фінансових ринках та їх використання згідно з метою створення Підприємства; будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво водних споруд; будівництво інших споруд; знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи; штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи; організація будівництва будівель; будівництво доріг і автострад; будівництво трубопроводів; будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; надання в оренду будівельних машин і устаткування, інших машин, устаткування та товарів; комплексне обслуговування об'єктів; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; складське господарство; допоміжне обслуговування наземного транспорту; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; проведення  нормативно-технічного і методичного узгодження будування прикордонних споруд, комплексів по обслуговуванню автотранспортних засобів та членів їх екіпажів, проектування нових, перепроектування існуючих приміщень під різноманітні комплекси та приміщення, з подальшим будівництвом та експлуатацією, виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності, розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації; розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація  пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт; інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом. Підприємство самостійно розпоряджається коштами, отриманими у результаті своєї господарської діяльності.

Статутний капітал становить 233 900  грн. 

Джерелами формування майна Підприємства є:

державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління та іншими суб’єктами;

доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

фінансова підтримка з Державного бюджету;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

Управління Підприємством здійснюється Директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління відповідно до чинного законодавства та Статуту Підприємства. Наймання (звільнення) Директора Підприємства здійснюється Уповноваженим органом управління шляхом укладання (розірвання) з ним контракту у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Директор Підприємства:

під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів Підприємства;

несе відповідальність за додержанням законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

самостійно в межах своєї компетенції, вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління;

несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, а також за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження, тощо і дає вказівки, обов’язкові до виконання для всіх працівників з питань діяльності Підприємства, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах передбачених цим Статутом;

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

укладає договори, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

підписує фінансову та іншу звітність Підприємства, видає довіреності та інші документи, необхідні для провадження діяльності Підприємства;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу до працівників Підприємства, здійснює притягнення працівників Підприємства до матеріальної відповідальності з урахуванням вимог цього Статуту;

забезпечує створення безпечних та належних умов праці працівників Підприємства;

несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує порядок здійснення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

повинен мати допуск до державної таємниці, знати акти законодавства, що стосуються державної таємниці, норми і правила роботи із секретною та конфіденційною інформацією. Здійснювати заходи щодо забезпечення збереження державної таємниці, працювати з документами, що містять інформацію, яка становить державну таємницю, мають гриф обмеження доступу та підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 902/11182 від 17.08.2005.

Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Директор Підприємства.

Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

 

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства:

1. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства (додаток 1)

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню