Інформація про діяльність Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України у ІІ кварталі 2016 року

НАЗАД
05 липня 2016 16:57

Інформація

про діяльність Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

у ІІ кварталі 2016 року

 

Кількість

засідань

грома

дської

ради

Перелік

проектів

норма

тивно-

правових

актів,

що нада

валися

органом

грома

дській

раді

для

обгово

рення

Перелік

проектів

норма

тивно-

правових

актів, що

обгово

рювалися

на

засіданнях

громад

ської

ради

Перелік

проектів

норма

тивно-

правових

актів, до

яких

громад

ською

радою

були

вислов

лені

пропози

ції

та

зауваже

ння

Перелік

питань,

що розгля

далися

на засіданнях

громад

ської

ради

Кількість

наданих

грома

дською

радою

пропозицій

щодо:

Кількість та

тематика

запитів

громадської

ради

щодо

проведення:

Кількість

та

тематика

публічних

заходів

організо

ваних

громад

ською

радою

органі

зації консу

льтацій

з громад

ськістю

Удоско

налення

роботи

органу

громад

ської

експер

тизи

антикору

пційної

громад

ської

експер

тизи

2.

 

1. Проект наказу МВС України

«Про

затвер

дження Порядку

дій посадових осіб Держприко

рдонслужби України під час реалізації іноземцями та особами без громадянства права на притулок»

 

 

1. Організація медичного забезпечення у Державній прикор

донній

службі України у 2016 році

2. Проект наказу МВС України «Про затвердження

Порядку дій посадових осіб Держпри

кордонслужби України під час реалізації іноземцями та особами без громадянства права на притулок»

2

2

-

1

1.Нагород

жен-ня громад

ськими відзнаками кращих військово-службовців

 

 

Популярні розділи та сервіси