Інформація про діяльність Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України у І кварталі 2016 року

НАЗАД
14 квiтня 2016 11:02

Інформація

про діяльність Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

у І кварталі 2016 року

Кіль

кість

засі

дань

громад

ської

ради

Перелік

проектів

норма

тивно-

правових

актів,

що

надава

лися

органом

громад

ській

раді

для

обгово

рення

Перелік

проектів

норма

тивно-

право

вих

актів,

що

обговорю

валися на

засіда

ннях

громадсь

кої ради

Перелік

проектів

норма

тивно-

правових

актів, до

яких громадсь

кою

радою

були

вислов

лені

пропо

зиції

та

заува

ження

Перелік

питань,

що

розгляда

лися

на засіда

ннях

громадської 

ради

Кількість

наданих

громадською

радою

пропозицій

щодо:

Кількість

та

тематика

запитів

громадсь

кої

ради

щодо

проведення:

Кіль

кість

та

тема

тика

публіч

них

заходів

організо

ваних

громадсь

кою

радою

органі

зації

консу

льтацій

з

громад

ськістю

Удоско

налення

роботи

органу

грома

дської

експер

тизи

антикору

пційної

громад

ської

експер

тизи

7.

 

.

 

1. Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення.

2. Про хід реалізації ЗУ № 614-VIII від 15.07.2015 «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення» (щодо права на перерахунок пенсій відповідно до нововведених норм до частини 3 статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

3. Презентація Інтегрованої системи запобігання корупції у Державній прикордонній службі України.

4. Інформування про результати проведення конкурсних торгів за 2015 рік органами Держприкордонслужби України.

5. Стан виконання заходів із забезпечення проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» в Адміністрації та регіональних управліннях Держприкордонслужби.

6. Проведено два виїзних засідання Громадської ради до Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

5

2

-

1

1.Нагороджен-ня

громад

ськими відзна

ками

кращих

військово-службовців

 

2. Заохочення 

кращих

жінок

кордону

Популярні розділи та сервіси