Антикорупційна програма Державної прикордонної служби України на 2018 рік

НАЗАД
02 травня 2018 16:42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 лютого 2018 № 116 АГ

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

“___”______2016 №____

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної прикордонної служби України на 2018 рік

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання

та протидії корупції в Державній прикордонній службі України

 

Антикорупційну програму Державної прикордонної служби України  на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма)  розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 року № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», схваленої Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року Стратегії реформування системи МВС до 2020 року, а також положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19 січня 2017 року № 31.

Політика Державної прикордонної служби України щодо запобігання
і протидії корупції в Адміністрації Держприкордонслужби та її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону, органах  забезпечення, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення (далі – органи Державної прикордонної служби України) ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорої та відкритої діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;

створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

В основу розроблення Антикорупційної програми покладено:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь особового складу Державної прикордонної служби України
у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для особового складу Держприкордонслужби незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в антикорупційних програмах Державної прикордонної служби України на 2016 та на 2017 роки. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Державної прикордонної служби України.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в Державній прикордонній службі України;

містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності органів  Державної прикордонної служби України, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 21.02.2017
№ 101 АГ (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.01.2018 № 68 АГ) «Щодо комісії з оцінки корупційних ризиків», та заходи з їх усунення (додаток 1);

розроблено заходи щодо запобігання і протидії корупції в Державній прикордонній службі України  (додаток 2);

визначено процедуру моніторингу її виконання;

утворено ефективну систему запобігання і протидії корупції в органах  Державної прикордонної служби України;

передбачено подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в органах Державної прикордонної служби України та підвищення рівня довіри громадян до їх діяльності.

Вимоги Антикорупційної програми є обов’язковими для особового складу Державної прикордонної служби України.

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми, а також невиконання або неналежне виконання передбачених цією програмою заходів особовий склад Державної прикордонної служби України притягується до відповідальності, передбаченої законом.

Проблему зниження рівня корупції в органах Державної прикордонної служби передбачається розв’язати шляхом виконання заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи
з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах Державної прикордонної служби України;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

Із урахуванням можливих корупційних загроз у Державній прикордонній службі України у 2016 році започаткувала проведення внутрівідомчих антикорупційних акцій «Чисті руки!» та «Доброчесність».

У 2017 році реалізовано чотири етапи цільових заходів, зокрема акції: «Вільні від корупції», «На шляху до доброчесності», «Стоп корупції. Від слів до дій!»,  «Викривай корупцію! Зупини злочин!», в рамках загальної соціальної антикорупційної  кампанії з особовим складом на 2017 рік під слоганом: «Долучайся до лав антикорупційної команди!».

В основу внутрішньовідомчої антикорупційної акції формування доброчесної та антикорупційної поведінки персоналу закладено принцип: «Ми – прикордонники! Головне гасло нашої діяльності – «СЛУЖИТИ – із чистою совістю! ЗАХИЩАТИ – із честю! ДОПОМАГАТИ – із відкритою душею!».

З метою впровадження системи оцінки та моделі кар’єрного зростання персоналу, які забезпечать ефективний інструмент для розвитку персоналу,
і сприятимуть прозорості та чесності у призначенні на посади та просуванні по службі  у Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Президентом України від 29.12.2009 року № 1115 було внесено відповідні зміни указом Президента України від 17.08.2017 року № 219.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.09.2016 № 888 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за №1305/29435.

Призначення персоналу на ключові посади проводиться з урахуванням вимог посадових інструкцій, досвіду служби та особистих кваліфікацій. Протоколом вищої атестаційної комісії від 22.12.2017 №55 сформовано відповідний кадровий резерв на керівні посади.

На виконання вимог Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 17.08.2015 №350-АГ «Про організацію та проведення перевірки» проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон стосовно військових посадових осіб Державної прикордонної служби України. За період з 2015 року до тепер  із запланованих 23437 осіб проведено перевірку 19767 осіб.

У системі роботи із персоналом розроблені та впроваджені:

Кодекс поведінки працівників у сфері управління кордонами;

Відомчі стандарти культури прикордонного контролю;

Пам’ятка прикордоннику щодо антикорупційної поведінки;

Методичні рекомендації з питань запобігання корупції;

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

Пам’ятка щодо підвищення правової культури персоналу;

Поради прикордоннику щодо антикорупційної поведінки;

Практичний порадник з професійної етики і запобігання корупції;

Методика поетапної профілактики нестатутних взаємовідносин.

З метою організації та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу Державної прикордонної служби України видано наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 18.07.2017 № 58 «Про впровадження механізмів з формування доброчесної поведінки персоналу».

Цим наказом було затверджено та впроваджено в практичну діяльність:

Методичні рекомендації щодо доброчесної поведінки персоналу із запобігання корупції;

Методичні рекомендації щодо організаційно-практичної діяльності інституту позаштатних інспекторів з доброчесності.

Крім того, запроваджено інститут військових капеланів, визначено їх роль та місце в системі роботи з персоналом задля покращення стану військової дисципліни та правопорядку в колективах, формування життєвих цінностей та свідомої антикорупційної поведінки персоналу.

З січня 2016 року запроваджено на постійній основі, як щорічний, навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері боротьби з корупцією в системі дистанційного навчання всіх категорій персоналу.

На базі Національної академії Державної прикордонної служби України підготовлено та запроваджено навчальний факультативний курс «Боротьба із корупцією – справа кожного» для учнів навчальних закладів (у рамках допризовної підготовки молоді).

З метою продовження системної роботи з реалізації завдань із протидії корупції та виховання доброчесності, напрацювання і реалізації практичних інструментів щодо антикорупційної мотивації та превенції корупційних проявів серед особового складу, надання практичної допомоги керівникам органів Державної прикордонної служби України у побудові цілісності, прозорості, доброчесності, покращення кадрової роботи, забезпечення конституційного права персоналу на свободу світогляду та віросповідання створено Центр профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України.

Основні зусилля Центру зосереджувалися на формуванні в особового складу свідомої доброчесної поведінки, проведенні профілактичних заходів запобігання корупції, конфлікту інтересів, забезпеченні реалізації конституційного права особового складу на свободу світогляду та віросповідання.

Активізована інформаційно-роз'яснювальна робота та профілактичні заходи щодо формування в персоналу антикорупційної стійкості та доброчесності, нетерпимості до корупціонерів.

Здійснення системного підходу до проведення профілактичних заходів сприяло збільшенню випадків свідомої відмови персоналу від отримання неправомірної вигоди (протягом  2017 р. – 1082; протягом 2016 р. – 1022, протягом 2015 р. – 275).

Разом з тим роботу із протидії корупції в органах державної прикордонної служби України необхідно продовжувати, зосередившись більше на сферах, де ризик корупційних проявів підвищений.

Як свідчать статистичні дані, внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливої причетності персоналу Державної прикордонної служби України до вчинення корупційних кримінальних правопорушень намітилась тенденція до зменшення кількості таких осіб.

Так, у 2015 році кількість таких осіб становила 63, у 2016 році – 66, у 2017 році – 43.  Серед притягнутих у минулому році до відповідальності за кримінальні корупційні правопорушення – 31 особа або 72% загальної кількості притягнутих становлять особи, притягнуті до відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (стаття 368 Кримінального кодексу України).

Проблему зниження рівня корупції в органах Державної прикордонної служби України передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Адміністрації Держприкордонслужби, органів охорони державного кордону, відомчих навчальних закладів та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

ІІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки

виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми  здійснюються Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

Моніторинг  та контроль за станом виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державної прикордонної служби  України, покладені на Комісію, яка згідно з Положенням про діяльність Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України не рідше одного разу на квартал проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, під час якої здійснює оцінку ефективності Антикорупційної програми. У разі потреби ініціює перед Головою Державної прикордонної служби України питання про внесення змін до Антикорупційної програми.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби та органів Державної прикордонної служби України інформацію та документи, необхідні  для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів та інших.

Крім того, після закінчення реалізації проекту «Нове обличчя кордону» буде проведено повторне дослідження громадської думки населення та подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах з метою ідентифікації корупційних ризиків та порівняння результатів.

Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на секретаря Комісії.

Рішення Комісії, оформлене як протокол, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при Державній прикордонній службі України. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться щокварталу Комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Агентства, про стан виконання органами Державної прикордонної служби України Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Комісією.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації, а також у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення  (конкретизації) її положень.

 

Перелік скорочень, які використовуються в Антикорупційній програмі:

 

АДПСУ – Адміністрація Державної прикордонної служби України

ГАЦ – Головний аналітичний центр Державної прикордонної служби України

ГР – громадська рада Державної прикордонної служби України

ГЦЗА та ЗІ – Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

ГЦСК – Головний центр стратегічних комунікацій Державної прикордонної служби України

ГЦКЗ – Головний центр кадрового забезпечення

ГЦОСІ – Головний центр обробки спеціальної інформації

ГЦПОС – Головний центр підготовки особового складу ДПСУ
ім. генерал-майора Ігоря Момота

ДОАР та АЗ – Департамент організаційно-адміністративної роботи та аналітичного забезпечення

ДОДК – Департамент охорони державного кордону

ДОД – Департамент оперативної діяльності

ДОС – Департамент особового складу

ДОПД та СГЗ – Департамент організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

ДПСУ – Державна прикордонна служба України

ДОТЗ та З – Департамент озброєння, технічного забезпечення та зв`язку

ДРЗ – Департамент ресурсного забезпечення

ЗСУ – Збройні Сили України

МВС –  Міністерство внутрішніх справ України

МПД – Міжнародно-правовий департамент

НА ДПСУ – Національна академія ДПСУ

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції

ООДК – органи охорони державного кордону

ОРЦК – Окремий регіональний центр комплектування Державної прикордонної служби України

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України

РУ – регіональне управління ДПСУ

УВА – управління внутрішнього аудиту

УВВБ – управління внутрішньої та власної безпеки

УІ – управління інформації

УО – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України

УРЗІ – управління режиму і захисту інформації

УЮЗ – управління юридичного забезпечення

ФЕД – Фінансово-економічний департамент

ЦПКР та ВД – Центр профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України

Директор Департаменту організації повсякденної діяльності

та соціально-гуманітарного забезпечення персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

генерал-майор                                 о/п згідно з оригіналом          С. Сердюк

«27» лютого 2018 року

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної прикордонної служби на 2018 рік
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної прикордонної служби України, голова комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання  Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України

генерал-лейтенант

    о/п згідно з оригіналом   О. Бляшенко

«27» лютого 2018 року

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності органів Державної прикордонної служби України

З метою організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень Держприкордонслужби,  моніторингу виконання Антикорупційної програми та  відповідно до абзацу четвертого пункту 12 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №533, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), в Адміністрації Держприкордонслужби створено та  функціонує  Комісія з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України (далі – Комісія) (наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 21.02.2017
№ 101 АГ (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної службиУкраїни від 29.01.2018 № 68 АГ).

До складу Комісії входять 27 фахівців, головою Комісії визначено заступника Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта О. Бляшенка, до її складу включено представників усіх структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби.

Для проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися у вигляді експертів представники Національної академії Державної прикордонної служби України та персонал частин та підрозділів центрального підпорядкування, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Про проведення процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів Держприкордонслужби повідомлено громадськість, персонал органів Держприкордонслужби. Запропоновано надати відповідну інформацію на умовах анонімності на електронну адресуhttp://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/, ця сторінка створена на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України для того, щоб громадяни мали можливість повідомляти про порушення вимог антикорупційного законодавства.

До роботи Комісії залучалися інші посадові особи Державної прикордонної служби України, які надавали інформацію, необхідну для ідентифікації та проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до Методології Комісією визначено об’єкти для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів  Держприкордонслужби, ідентифіковано ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема Комісією визначено 7 об’єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів Держприкордонслужби, серед яких 2 функції та 5 завдань для забезпечення функціонування органів Держприкордонслужби.

Аналіз повноважень посадових осіб Держприкордонслужби при здійсненні функцій, визначених законодавством, дає підстави  зробити висновок, що ці функції є владними та одночасно дискреційними, що створює можливості виникнення корупційних ризиків. Разом з тим існує низка заходів щодо їх недопущення. Скоєння корупційних  або пов’язаних з корупцією правопорушень персоналом Держприкордонслужби обумовлено в першу чергу, порушенням ними вимог закону. Керівництвом органів Держприкордонслужби вживаються заходи щодо недопущення таких порушень. Мінімізація їх вчинення досягається шляхом підвищення  рівня свідомості посадових осіб щодо несприйняття корупції, вжиттям додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 265-р «Про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до системи «Аркан» Адміністрацією Державної прикордонної служби України забезпечено підключення співробітників Агентства та надано доступ до інформаційних ресурсів Держприкордонслужби. На сьогодні суб’єктами системи «Аркан» є 18 центральних органів виконавчої влади.

Крім того, у грудні 2016 та протягом 2017 року проводились дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах з метою отримання інформації, необхідної для виявлення корупційних загроз у службі, результати яких було враховано під час ідентифікації корупційних ризиків.

Проведено соціологічне дослідження щодо проявів корупції в Державній прикордонній службі України і ставлення посадових осіб до її існування через анонімне анкетування.

Зусилля та дії Держприкордонслужби по боротьбі з корупцією спрямовані на впровадження найкращих практик правоохоронних органів ЄС. З метою застосування комплексного та всебічного підходу до питання подолання корупції, за рекомендацією експертів МОМ для проведення другого етапу (грудень 2016 – березень 2017) було залучено незалежну соціологічну інституцію, що провела дослідження серед осіб, які перетинають кордон України в пунктах пропуску, та серед мешканців прикордонних районів на українсько-польській ділянці кордону.

Результати всіх етапів досліджень дозволили Державній прикордонній службі України отримати інформацію, необхідну для всебічного аналізу корупційних загроз, визначення корупційних ризиків, розробки подальших дій із їх подолання.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Директор Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

генерал-майор                           о/п згідно з оригіналом                 С. Сердюк

«27» лютого 2018 року

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

(нова редакція)

 

Опис ідентифікаційних корупційних ризиків у діяльності  Державної прикордонної служби України,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного
з корупцією

Управління матеріальними ресурсами

1

Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу

2

Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу

3

Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу Державної прикордонної служби України

Управління фінансами

4

Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису

Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді.

Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку, та складанні звітності

При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді

 

Неефективне використання бюджетних  коштів

Публічні закупівлі

5

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Можливість використання посадового становища для лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Встановлення в тендерній документації вимог до предмета закупівлі з посиланням на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

6

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro

Можливість використання посадового становища для уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівель

Уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмета закупівель

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

7

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва, за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі подальшому застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

Можливість використання посадового становища для  лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Встановлення в тендерній документації вимог до предмету закупівлі з посиланням на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Кадровий менеджмент

8

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння

прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Посадові або інші особи намагатимуться вплинути на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб. Член конкурсної комісії не повідомив про наявний конфлікт інтересів

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників органів влади.

Передбачає дисциплінарну відповідальність

9

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Можливість зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами під час прийняття рішення приймальної комісії щодо прийняття чи неприйняття кандидатів на навчання до НА ДПСУ

Втручання в діяльність приймальної комісії вищих навчальних закладів третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом приймальної комісії вищих навчальних закладів про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

Оперативно-службова діяльність

10

Недостатня врегульованість антикорупційної складової процедури здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення на пропуск, позачерговий пропуск до пункту пропуску, визначення результатів контролю ІІ лінії тощо з метою отримання неправомірної вигоди

Прийняття посадовою особою ДПСУ незаконного рішення на пропуск, позачерговий пропуск до пункту пропуску, визначення результатів контролю ІІ лінії тощо

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

11

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без урахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю з метою отримання неправомірної вигоди

Прийняття посадовою особою ДПСУ незаконного рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без урахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

12

Отримання неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності 

Можливість зловживання інспектором, який здійснює прикордонний контроль (контрольні заходи), неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності

Отримання інспектором, який здійснює прикордонний контроль (контрольні заходи), неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності

Можливе перетинання  у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) осіб, які ухиляються від адміністративної відповідальності.

Вчинення корупційного правопорушення

Внутрішній контроль та аудит

13

Неповідомлення внутрішніми аудиторами свого керівництва про можливість виникнення (або наявність) конфлікту інтересів під час проведення аудиту

Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно  працівника об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Наявність у внутрішнього аудитора, який здійснює аудит (або входить до складу аудиторської групи), особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно  працівника об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту. Як наслідок – в аудиторському звіті може бути подана недостовірна або необ’єктивна інформація

Вчинення правопорушення,  пов’язаного з корупцією.

Можливі фінансові втрати. 

Втрата  репутації підрозділом внутрішнього аудиту

14

Використання внутрішніми аудиторами службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення в аудитора приватного інтересу

15

Одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового  інтересу за вчинення (невчинення) певних дій при проведенні перевірки

Дарування подарунків внутрішньому аудитору може мати на меті приймання права зворотної вимоги на вчинення (невчинення) певних дій

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Можливі фінансові втрати.

Втрата  репутації підрозділом внутрішнього аудиту

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

16

Неврегульованість процедури опрацювання персоналом ДПСУ повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/

Дискреційні тлумачення персоналом ДПСУ процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/, спричинені відсутністю затвердженої такої процедури

Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/

Можливість скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Директор Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

Адміністрації Державної прикордонної служби  України

генерал-майор                                                                                                                                                                       С. Сердюк

«___» ____________2018

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

(нова редакція)

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність  ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Підрозділ, відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходу щодо усунення корупційних ризиків

Очікувані результати

Управління матеріальними ресурсами

1

Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Низька

Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.

1 липня
2018 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2

Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Низька

Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

УВА

Горобець Ю.Г.

25 грудня 2018 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

3

Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

Низька

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. Складання звіту за результатами відповідних перевірок.

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОТЗ таЗ

Матвійчук П.А.,

УВА

Горобець Ю.Г.

листопад

2018 р

Зменшення (усунення) корупційного ризику

Управління фінансами

4

Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису

Низька

Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

ФЕД

Орел О.В.

Керівники структурних підрозділів АДПСУ, РУ

Грудень

2018 р.

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Публічні закупівлі

5

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Середня

Розробка та використання стандартного визначення продукції. Впровадження в Держприкордонслужбі під час опрацювання технічного завдання на закупівлю товарів примірних специфікацій, розроблених ДП «ProZorro».

Залучення до роботи  в тендерному комітеті представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

ІІ квартал

2018 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

6

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro

Середня

Забезпечення обов’язковості проведення всіх закупівель (з урахуванням положень Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

(Тендерний комітет ДПСУ)

 

Під час проведення процедури закупівлі

 

Запровадження заходів з проведення  аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої
ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

Під час підготовки тендерної документа-ції

 

Оприлюднення інформації про проведення закупівлі з установленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля

У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»

 

7

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

Середня

Розробка та використання стандартного визначення вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва, із застосуванням електронної системи ProZorro.

Залучення до опрацювання проектів  представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби

ДРЗ

Атаманюк О.О.,

ФЕД

Орел О.В.,

Бондаренко А.М

УВА

Горобець Ю.Г.

 

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Кадровий менеджмент

8

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на військову службу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

Низька

Проведення занять із співробітниками підрозділів центрів комплектування щодо  ознайомлення із  забороною та обмеженням у  використанні службового становища, одержанні подарунків (пожертв), а також стосовно своєчасного врегулювання конфлікту інтересів

УКМ

Горбатюк П.М.

ІІ та ІV квартали 2018 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

9

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Низька

Проведення інструктажів і занять із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

НА ДПСУ

Волобуєва О.Ф.

У день початку проведення вступної кампанії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Оперативно-службова діяльність

10

Недостатня врегульованість антикорупційної складової процедури здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Середня

Розроблення проекту наказу МВС «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну»

ДОДК

Лисюк Ю.О.

 

Вересень 2018 року

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення.

Формування доброчесної поведінки  персоналу ДПСУ, продовження створення сталих соціальних ініціатив (поведінкових платформ) щодо свідомої відмови особового складу від корупційних проявів

Опрацювати та затвердити Плани цільових заходів  стосовно щоквартального проведення в органах ДПСУ внутрішньовідомчих антикорупційних акцій

ДОПД та СГЗ,

Примаченко О.М.,

інші  структурні підрозділи АДПСУ

Щоквар-талу

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ

ООДК, РУ,

ДОПД та СГЗ,

Примаченко О.М., УВВБ,

Коваленко  Л.І.,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Під час проведення антикору-пційних акцій

 

Постійний контроль  шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду).

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ООДК, РУ, УВВБ,

Коваленко  Л.І.,

ДОДК

Логвінов К.І., інші структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

 

11

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Середня

Проведення занять з особовим складом із залученням представників правоохоронних органів .

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду).

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ООДК, РУ, УВВБ,

Коваленко  Л.І.,

ДОДК

Логвінов К.І., інші структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

12

Отримання неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності 

Середня

Постійний контроль  шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду).

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ООДК, РУ, УВВБ,

Коваленко  Л.І.,

ДОДК,

Логвінов К.І.,

МПД

Криса П.С.,

інші  структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Забезпечити автоматизовану обробку інформації щодо контролю за терміном дозволеного перебування на території України іноземців та осіб без громадянства  відповідно до наказу Адміністрації ДПСУ від 27.05.2008 № 444 «Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»

ДОТЗ та З

Божнюк В.В.,

Ющенко О.М.,

ДОДК

Мул С.А.,

РУ, ООДК

ІV квартал 2018 року

 

Внутрішній контроль та аудит

13

Неповідомлення внутрішніми аудиторами свого керівництва про можливість виникнення (або наявність) конфлікту інтересів під час проведення аудиту

Низька

Доведення під підпис до особового складу підрозділів внутрішнього аудиту вимог Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2011  № 1217,  зареєстрованим  у Мін’юсті 17.10.2011 за № 1195/19933, та основних положень Закону України  «Про запобігання корупції»

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

І квартал 2018 року

 

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

14

Використання внутрішніми аудиторами службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення в аудитора приватного інтересу

Низька

Здійснення щоквартального  моніторингу за дотриманням правил доброчесної поведінки особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

До 10 липня,

до 10 жовтня 2018 року,

до 10 січня

2019 року

 

15

Одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Низька

Доведення під підпис до особового складу підрозділів внутрішнього аудиту вимог Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Мін’юсті 17.10.2011 за № 1195/19933, та основних положень Закону України  «Про запобігання корупції»

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

І квартал 2018 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Здійснення щоквартального моніторингу за  дотриманням правил доброчесної поведінки особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

До 10 липня,

до 10 жовтня 2018 року,

до 10 січня

2019 року

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

16

Неврегульованість процедури опрацювання персоналом ДПСУ повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/

Середня

Розробка проекту порядку (інструкції) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу: http://dpsu.gov.ua/ua/POVIDOMITI-PRO-FAKTI-KORUPCII/

 

Грудень

2018 р.

Затверджений порядок (інструкція), за наявності  розробленого програмного продукту

Директор Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

Адміністрації Державної прикордонної служби  України

генерал-майор                                                                                                                                                                       С. Сердюк

«___» ____________2018

 

Додаток  2

до Антикорупційної програми Державної  прикордонної служби України на 2018 рік

 

Заходи  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в  Державній  прикордонній  службі  України

 

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,  нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) Розробка, затвердження та подання на погодження до МВС та НАЗК  Антикорупційної програми  ДПСУ на 2018 рік

Лютий

2018 рік

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Видано наказ АДПСУ про затвердження Антикорупційної програми ДПСУ на 2018 рік, погоджено з МВС та НАЗК

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ з метою

 

Секретар комісії, ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Підписано протокол засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

- підготовки Антикорупційної програми ДПСУ на 2018 рік

Лютий
2018 року

- щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДПСУ на 2018 рік

не пізніше 12 квітня,

12 липня,

12 жовтня

2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

 

3) Надання підприємству  «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України» методичної допомоги в розробленні власної антикорупційної програми

Лютий – березень  2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Надано методичну допомогу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Погодження проекту антикорупційної програми  підприємства «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України»

До
15 березня 2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Погоджено проекти антикорупційних програм

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку ДПСУ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р, а також визначених в Основних напрямах діяльності та подальшого розвитку ДПСУ у 2018 році

 

1) Удосконалення системи запобігання проявам корупції та запровадження комплексних технологій протидії корупції в оперативно-службовій діяльності ДПСУ

Грудень
2018 року

УВВБ,

ДОС,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Проведення нового етапу заходів у рамках проекту «Нове обличчя кордону» щодо відбору кандидатів для заміщення вакантних посад в підрозділи внутрішньої та власної безпеки, у тому числі з використанням поліграфічних досліджень

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

 

2) забезпечення належного  рівня заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування особового складу ДПСУ у протиправну діяльність шляхом виконання таких заходів:

 

Органи ДПСУ

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

- своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу особового складу ДПСУ;

Протягом року за фактом виявлення

Усунуто загрозу

 

- проведення ретельного розбору фактів звернень до особового складу ДПСУ з метою залучення до протиправної та корупційної діяльності

Січень – грудень 2017 року

Недопущення залучення до протиправної та корупційної діяльності

3. Виконання рішення колегії Адміністрації  Державної прикордонної служби України від 31.10.2017 № 2, оголошеного та введеного в дію наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 09.11.2017 № 99

Забезпечити контроль за реагуванням керівників усіх рівнів на інформацію підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки щодо корупційних проявів, порушення дисципліни служби та військової дисципліни

Грудень

2018 року

УВВБ,

інші заінтересовані структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підготовлено довідку за результатами неналежного реагування

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

4. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

Організація та проведення на базі НА ДПСУ, НЦПС ДПСУ курсів (семінарів тощо) з підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу підрозділів внутрішньої та власної безпеки

Січень – грудень

2018 року

ДОС,

УППП

Охоплено навчанням не менше 30% новопризначеного персоналу УВВБ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

1) Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для науково-педагогічного складу, викладачів та персоналу уповноваженого підрозділів (уповноважених осіб) Держприкордонслужби з питань запобігання та виявлення корупції

Січень – грудень 2018 року

ДОС,

НАДПСУ

Тренінги проведено

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

2) Забезпечення участі науково-педагогічного складу, викладачів навчальних закладів  Держприкордонслужби у проекті «Зміцнення потенціалу керівних кадрів Держприкордонслужби в сфері створення інституту керівника, а також розпізнання і протидії явищам корупції»

Січень – грудень 2018 року

ДОС,

МПД

Проект проведено

 

3) Удосконалення системи навчання курсантів навчальних закладів Держприкордонслужби з питань, пов’язаних із запобігання корупції

Січень – грудень 2018 року

Навчальні заклади ДПСУ

Система функціонує

 

4) Підвищення кваліфікації персоналу Держприкордонслужби з питань запобігання та виявлення корупції на курсах кримінального аналізу та в системі дистанційного навчання

Січень – грудень 2018 року

НАДПСУ

Курс проведено

 

5) Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції»

При призначенні на посаду

Органи ДПСУ

Ознайомлено під підпис, долучено до особової справи

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

6) Організація та проведення інструктажу для суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ, а саме:

- декларування;

- врегулювання конфлікту інтересів;

- організація запобігання та виявлення корупції;

- оцінка корупційних ризиків

Протягом 2018 року:

 

 

 

 

 

 

Березень

червень

вересень

 

листопад

Органи ДПСУ

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

7) Організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»

Березень –

червень

2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

8) Організація та проведення на базі НА ДПСУ, ГЦПОС ДПСУ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу ДПСУ

Березень – грудень
2018 року

ДОС

Охоплено навчанням не менше 30% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) З метою дотримання вимог фінансового контролю забезпечити  візування  керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які  стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширює-ться дія Закону України «Про запобігання корупції»,   АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

Перед призначен-ням/звіль-ненням особового складу

ДОС,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Проект наказу завізовано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління ДПСУ, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи

Квітень

2018 року

ДОС,

ДРЗ,

УЮЗ

 

Унесено зміни до контрактів

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади»,  в АДПСУ, РУ, органах  ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС,

ГЦКЗ,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Підписано довідку про результати перевірки 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

4) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС,

ГЦКЗ,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Підписано довідку про результати перевірки 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

1) У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення провести внутрішньовідомчу антикорупційну акцію: «На заваді корупції – без компромісів!»

Щокварталу  2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Продовжити запроваджену в попередні роки  практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином),  грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Січень – грудень 2018 року

ДОПД та СГЗ,

ДОДК, ФЕУ

Заохочено особовий склад ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Проведення ІІІ етапу проекту «Нове обличчя кордону»  з метою створення високих стандартів діяльності службових осіб у  пунктах пропуску через державний кордон для:

 

УПК,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Впровадження проекту у зазначених підрозділах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

«Рава-Руська», «Львів-аеропорт» Львівського прикордонного загону

Січень - квітень 2018 року

«Рівне» Луцького прикордонного загону, «Одеса-аеропорт» Одеського прикордонного загону

Травень – липень 2018 року

«Шегині» Мостиського прикордонного загону, «Дніпро-аеропорт» Харківського прикордонного загону

Листопад 2018 року – січень 2019 року

 

4) Проведення повторного дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах та порівняння результатів

Після реалізації проекту «Нове обличчя кордону»

УПК,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Отримання  інформації, необхідної для виявлення корупційних загроз у службі

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

ІІІ.  Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) Проведення роз’яснення  суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2017 рік, а також новопризначеним посадови особам  та тим, хто звільняється

Протягом
І кварталу 2018 року.

 

 

Протягом року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення  особовим складом ДПСУ електронних  декларацій осіб, уповноважених  на виконання функцій держави, за 2017 рік у строки, встановлені законом

До

30 квітня 2018 року,

 

протягом року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД, ГЦКЗ,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Подано декларації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД, ГЦКЗ, інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Направлено  лист до Агентства з інформацією про виявлені факти

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

Квітень – грудень
2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Січень – грудень 2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами моніторингу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1. Моніторинг публічних 

закупівель в органах ДПСУ

1) Забезпечення проведення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг

Щокварталу

ФЕД,

ДРЗ, УВА

Проведено моніторинг

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель

Січень – грудень 2018 року

ФЕД,

ДРЗ

Зменшення кількості скарг за результатами проведених закупівель

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1) Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Січень – грудень 2018 року

УВА

Усунення та попередження порушень стосовно достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, що відображається в аудиторських звітах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Січень – грудень 2018 року

УВА

Надання в аудиторських звітах висновків щодо стану організації внутрішнього контролю, а також надання (у разі потреби) рекомендацій щодо її удосконалення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель в ДПСУ

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

ФЕД,

ДРЗ, УВА

Публікації в  системі електронних закупівель  системи «ProZorro»

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

4) Контроль за організацією усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України

Січень – грудень 2018 року

УВА

Інформування  Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України про стан усунення порушень, які були виявлені контроль-ними заходами

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

1) організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів  щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 р. № 415-р.  

У строки, визначені Планом

ФЕД,

ДРЗ, УВА,

підприємство «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України»

Виконано заходи

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної технічної допомоги

 

2) перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік

31 грудня

2018 р.

 

ФЕД,

УВА

 

Довідка за результатами перевірки

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

V.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

1. Організація системи виявлення інформації про порушення персоналом ДПСУ вимог Закону України «Про запобігання корупції»

1) Моніторинг та облік звернень, що надходять на  рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ та на телефон «Довіра» Контактного центру ДПСУ

Щодня

ДОПД та СГЗ,

КЦ, ГЦСК,

ЦПКР та ВД

 

Опрацьовано звернення в установленому порядку

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Розроблення процедури опрацювання звернень, що надходять на  рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ

Червень 2018 р.

ДОПД та СГЗ,

КЦ, ГЦСК,

ЦПКР та ВД, УЮЗ

Затверджено відповідний порядок

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі ДПСУ

1) Визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у ДПСУ

Березень 2018

ДОПД та СГЗ,

КЦ, ГЦСК, УО,

ЦПКР та ВД,

Визначено перелік осіб

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Запровадження методики проведення аналізу інформаційних повідомлень у в засобах масової інформації щодо діяльності ДПСУ з питань запобігання та протидії корупції на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту

Протягом року

ДОПД та СГЗ,

КЦ, ГЦСК, УО,

ЦПКР та ВД, УЮЗ

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ,  та наявності інших ресурсів

VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
 участь у
реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність

1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ДПСУ  антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання корупції»

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД, УВВБ

Підготовлено довідку про за результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Продовження антикорупційної соціальної реклами шляхом застосування наглядної агітації (білборди, стенди, відеоролики тощо), розміщення повідомлень у ЗМІ

Січень – грудень 2018 року

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Збільшення кількості антикорупційної соціальної реклами

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ,  та   коштів міжнародної технічної допомоги

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Запровадження на офіційному веб-сайті ДПСУ системи опитування громадян з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПСУ

Листопад – грудень
2018 р.

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

Запроваджено опитування

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ,  та   коштів міжнародної технічної допомоги

 

2) Забезпечення участі представників Громадської ради АДПСУ у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ

Відповідно до плану роботи комісії

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

УО,
ГР (за згодою)

Факт участі зафіксовано у протоколі засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Проведення регулярних медіа-заходів  з антикорупційної тематики в ДПСУ

1) Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

Щокварталу

ГЦСК

Заходи виконано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Публічне звітування керівництва ДПСУ щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня 2018 року

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

УО, ЦПКР та ВД

Заходи виконано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва ДПСУ, РУ, ООДК

Раз на півроку

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

УО, ЦПКР та ВД, РУ, ООДК

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

4) Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

Згідно з планами  МВС, МІП

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4. Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції

1) Організація засідань за круглим столом за участі керівництва ДПСУ, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації

Раз на півроку

ГЦСК,

ДОПД та СГЗ,

УО, ЦПКР та ВД,
ГР (за згодою)

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Публікація рекомендацій експертів та вжитих заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті ДПСУ

Раз на півроку

ГЦСК

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

5. Запровадження стандартів розміщення публікацій / розміщення інформації про запобігання та протидію корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ

1) Підтримання актуальної інформації  на офіційному веб-сайті ДПСУ окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної діяльності у соціальних мережах

Протягом року

ГЦСК

 

Публікація заходів у соціальних мережах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Розміщення / посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

Протягом року

ГЦСК

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

6. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції

1) Проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ)

І квартал 2018 р.

МПД,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

УВВБ, інші структурні підрозділи АДПСУ

Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках  реалізації Програми ВІ

Згідно із стро-ками, визна-ченими у Річній національній програмі співро-бітництва між Україною та НАТО на 2018 рік

ДОПД та СГЗ,

МПД,

ЦПКР та ВД,

УВВБ, інші структурні підрозділи АДПСУ

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

3) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

МПД,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

УВВБ, інші структурні підрозділи АДПСУ

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

4) Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам

Січень – грудень 2018 року

МПД,

ДОПД та СГЗ,

ЦПКР та ВД,

УВВБ, інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

Директор Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

Адміністрації Державної прикордонної служби  України

генерал-майор                                                                                                                     о/п згідно з оригіналом          С. Сердюк

«27» лютого 2018 року

 

Популярні розділи та сервіси