Антикорупційна програма Державної прикордонної служби України на 2017 рік

НАЗАД
23 жовтня 2017 17:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.02.2017 №14 (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.07.2017 № 62)

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної прикордонної служби України на 2017 рік

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання

та протидії корупції в Державній прикордонній службі України

Антикорупційну програму Державної прикордонної служби України
на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – Державна програма), та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство) від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31.

Політика Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба) щодо запобігання і протидії корупції в Адміністрації Держприкордонслужби та її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону, органах  забезпечення, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення (далі – органи Держприкордонслужби) ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорої та відкритої діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Антикорупційної програми покладено:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь особового складу Держприкордонслужби у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для особового складу Держприкордонслужби незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в Держприкордонслужбі;

передбачено заходи щодо виконання особовим складом Держприкордонслужби Державної програми (додаток 1);

розроблено заходи щодо запобігання і протидії корупції в Держприкордонслужбі (додаток 2);

містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності органів  Держприкордонслужби, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 21.02.2017 № 101 «Щодо комісії з оцінки корупційних ризиків», та заходи з їх усунення (додаток 3);

визначено процедуру моніторингу її виконання;

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в органах  Держприкордонслужби;

передбачено подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в органах Держприкордонслужби та підвищення рівня довіри громадян до їх діяльності.

Вимоги Антикорупційної програми є обов’язковими для особового складу Держприкордонслужби.

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми, а також невиконання або неналежне виконання передбачених цією програмою заходів особовий склад Держприкордонслужби притягується до відповідальності, передбаченої законом.

Проблему зниження рівня корупції в органах Держприкордонслужби передбачається розв’язати шляхом виконання заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах Держприкордонслужби;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

ІІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки

виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми  здійснюються комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держприкордонслужби (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

Моніторинг  та контроль за станом виконання заходів передбачених антикорупційною програмою Державної прикордонної служби  України покладені на Комісію, яка згідно з Положенням про діяльність Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України не рідше одного разу на рік проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, під час якої здійснює оцінку ефективності аАтикорупційної програми. У разі потреби ініціює перед Головою Державної прикордонної служби України питання про внесення змін до Антикорупційної програми.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби та органів Державної прикордонної служби України  інформацію та документи необхідні  для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів та інших.

Окрім того, після закінчення реалізації проекту «Нове обличчя кордону» буде проведено повторне дослідження громадської думки населення та подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон
і в прикордонних районах з метою ідентифікації корупційних ризиків та порівняння результатів.

Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на секретаря Комісії.

Рішення Комісії, оформлене як протокол, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться щокварталу Комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Агентства, про стан виконання органами Держприкордонслужби Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Комісією.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації, а також у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення  (конкретизації) її положень.

Перелік скорочень, які використовуються в Антикорупційній програмі:

АДПСУ – Адміністрація Державної прикордонної служби України

ВТЗМЦ – відділ тендерних закупівель та моніторингу цін

ГЦЗА та ЗІ – Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

ГЦІС – Головний центр інформаційного супроводження

ГЦКЗ – Головний центр кадрового забезпечення

ГЦОСІ – Головний центр обробки спеціальної інформації

ДОД – Департамент оперативної діяльності

ДОДК – Департамент охорони державного кордону

ДП – Департамент персоналу

ДПСУ – Державна прикордонна служба України

ЗСУ – Збройні Сили України

МВС –  Міністерство внутрішніх справ України

НА ДПСУ – Національна академія ДПСУ

НЦПС ДПСУ – Навчальний центр підготовки спеціалістів ДПСУ

ООДК – органи охорони державного кордону

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України

РУ – регіональне управління ДПСУ

СБДР – Служба безпеки дорожнього руху АДПСУ

УВА – управління внутрішнього аудиту

УВВБ – управління внутрішньої та власної безпеки

УЗ – управління зв’язку

УІ – управління інформації

УКМ – управління кадрового менеджменту

УМС та Є – управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції

УПК – управління прикордонного контролю

УППП – управління професійної підготовки персоналу

УСГЗ та ПР – управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи

ФЕУ – фінансово-економічне управління

ЦПКР та ВД – Центр профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України

Директор Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                                  С. Сердюк

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної  прикордонної служби України на 2017 рік

(у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.07.2017 № 62)

Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265
 

№ з/п

Найменування завдання/заходу
(із зазначенням номера завдання та номера заходу) Державної програми

Строк виконання, визначений Державною   програмою

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1.

Забезпечення укладання договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство)  до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
(завдання 1, захід 1)

Листопад
2015 року

Укладання спільних нормативних документів про  забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПСУ

Протягом місяця після надходження звернень Агентства

УЗ

 

 

 

Укладені договори

У межах коштів державного бюджету

2.

Забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
(завдання 1, захід 1)

До 1 січня
2016 року

Забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПСУ

У строки, визначені спільними нормативни-ми документа-ми

УЗ

 

Забезпечено доступ до баз даних

У межах коштів державного бюджету

3.

Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (завдання 1, захід 2)

Відповідно до строків, визначених Агентством

Забезпечення участі  уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ у тренінгах, організованих Агентством

Відповідно до строків, визначених Агентством

ДП,

УВВБ

 

 

Охоплено навчанням не менше 50% штатної чисельності уповноваженого підрозділу

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

ІІ. Запобігання корупції

1.

Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків, зокрема,  забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади
(завдання 14, захід 1)

Щороку
до 1 березня

Розроблення та подання на погодження до МВС та НАЗК  антикорупційної програми ДПСУ на 2017 рік

До 25 лютого 2017 року

ДП

Видано наказ АДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2.

Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”
(завдання 16, захід 1)

Щороку

до 1 квітня

Організація розробки, затвердження антикорупційних програм

Державними підприємствами «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України»,  «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури», призначення  уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію таких програм

До 1 квітня 2017 року

ДП

Затверджено антикорупційні програми та визначено уповноважених осіб з їх реалізації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

Директор Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                                                                                                                 С. Сердюк

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної  прикордонної служби України на 2017 рік

(у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.07.2017 № 62)

Заходи  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в  Державній  прикордонній  службі  України

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,  нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) Розробка, затвердження та подання на погодження до МВС та Агентства  Антикорупційної програми  ДПСУ на 2017 рік

Лютий

2017 рік

ДП,

ЦПКР та ВД

Видано наказ АДПСУ про затвердження Антикорупційної програми ДПСУ на 2017 рік, погоджено з МВС та Агентством

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ з метою

 

Секретар комісії, ДП,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Підписано протокол засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

- підготовки Антикорупційної програми ДПСУ на 2017 рік

Лютий
2017 року

- щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДПСУ на 2017 рік

не пізніше 12 квітня,

12 липня,

12 жовтня

2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

 

3) Надання підприємствам  «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України», «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм

Лютий – березень  2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД

Надано методичну допомогу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Погодження проектів антикорупційних програм  підприємств «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України», «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»

До
15 березня 2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД

Погоджено проекти антикорупційних програм

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку ДПСУ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р, а також визначених в Основних напрямах діяльності ДПСУ у 2017 році, затверджених Міністром внутрішніх справ України

1) Удосконалення системи запобігання проявам корупції та запровадження та використання  комплексних технологій (технічних засобів охорони) протидії корупції в оперативно-службовій діяльності ДПСУ

Грудень
2017 року

ДП,

УВВБ,

ЦПКР та ВД

Проведено І етап реформування підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ (світового зразка)

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

 

2) Забезпечення належного  рівня заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування особового складу ДПСУ у протиправну діяльність шляхом виконання таких заходів

 

Органи ДПСУ

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

- своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу особового складу ДПСУ

Протягом року за фактом виявлення

Усунуто загроз.

- організації та проведення взаємодії з представниками правоохоронних органів з метою забезпечення надійного захисту свідків у кримінальних та адміністративних провадженнях з числа особового складу ДПСУ

Січень –грудень 2017 року

Своєчасно отримано випереджувальну інформацію

- проведення ретельного розбору фактів звернень до особового складу ДПСУ з метою залучення до протиправної та корупційної діяльності

Січень –грудень 2017 року

Недопущення залучення до протиправної та корупційної діяльності

3. Нормативно-правове регулювання відносин.

1) Розроблення відомчого наказу щодо порядку проведення контрольних заходів, пов’язаних із перевіркою стану дотримання антикорупційного законодавства, в органах ДПСУ

Друге  півріччя

2017 року

ДП,

УВВБ,
ЦПКР та ВД

Видано наказ АДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

1) Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції»

При призначенні на посаду

Органи ДПСУ

Ознайомлено під підпис, долучено до особової справи

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Організація та проведення інструктажу для суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ, а саме:

- декларування

- врегулювання конфлікту інтересів

- організація запобігання та виявлення корупції

- оцінка корупційних ризиків

Протягом 2017 року:

 

 

 

 

 

 

березень

червень

вересень

 

листопад

Органи ДПСУ

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», підприємств «Окрема будівельна дільниця Державної прикордонної служби України», «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»

Березень –

червень

2017 року

ДП,

УВВБ,

ЦПКР та ВД

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

4) Організація та проведення на базі НА ДПСУ, НЦПС ДПСУ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу ДПСУ

Березень – грудень
2017 року

УППП

Охоплено навчанням не менше 30% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади», в органах ДПСУ

Січень –грудень 2017 року

УКМ, ГЦКЗ, УВВБ,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підписано довідку за результати перевірки

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок кандидатів, які претендують на зайняття посад, зазначених у частині першій статті 56 Закону України «Про запобігання корупції»

Січень –грудень 2017 року

ГЦКЗ

Підписано довідку за результати перевірки

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

1) У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення провести внутрішньовідомчу антикорупційну акцію: «Долучайся до лав Антикорупційної команди!»

Щокварталу  2017 року

УСГЗ та ПР,

ЦПКР та ВД

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу.

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Продовжити запроваджену протягом 2016 року практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином) грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Січень –грудень 2017 року

ДП, ДОДК, ФЕУ

Заохочено особовий склад ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Проведення ІІ етапу проекту «Нове обличчя кордону» для Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та відділу прикордонної служби  «Краківець» Мостиського прикордонного загону з метою створення високих стандартів діяльності службових осіб у  пунктах пропуску через державний кордон

Вересень 2017 року

УПК,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Впровадження проекту у зазначених підрозділах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

4) Проведення повторного дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах та порівняння результатів

Після реалізації проекту «Нове обличчя кордону»

УПК,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Отримання  інформації необхідної для виявлення корупційних загроз в службі

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

ІІІ.  Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) Проведення роз’яснення  суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2016 рік, а також, новопризначеним посадови особам  та тим, хто звільняється

Протягом
І кварталу 2017 року.

 

Протягом року

УКМ, ГЦКЗ,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюдненням особовим складом ДПСУ електронних  декларацій осіб, уповноважених  на виконання функцій держави, за 2016 рік у строки, встановлені законом

До

30 квітня 2017 року, протягом року

УКМ, ГЦКЗ,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Подано декларації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УКМ, ГЦКЗ,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Направлено  лист до Агентства з інформацією про виявлені факти

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

Квітень – грудень
2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Січень –грудень 2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами моніторингу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1. Моніторинг публічних 

закупівель в органах ДПСУ

1) Забезпечення проведення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг

Щокварталу

ВТЗМЦ

Проведено моніторинг

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Січень –грудень 2017 року

ВТЗМЦ

Зменшення кількості скарг за результатами проведених закупівель.

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1) Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Січень –грудень 2017 року

УВА

Усунення та попередження порушень стосовно достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, що відображається в аудиторських звітах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Січень –грудень 2017 року

УВА

Надання в аудиторських звітах висновків щодо стану організації внутрішнього контролю, а також надання (у разі потреби) рекомендацій щодо її удосконалення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Контроль за організацією усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України

Січень –грудень 2017 року

УВА

Інформування  Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України про стан усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

V.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

1. Організація системи виявлення інформації про порушення особовим складом ДПСУ вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

1) Удосконалення та підвищення ефективності функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті ДПСУ рубрики для можливості повідомляти громадянами про порушення вимог антикорупційного законодавства з боку особового складу ДПСУ

Грудень
2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

ГЦІС

Здійснено відповідні коригувальні дії формату запровадженої рубрики

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

VІ. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення

громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність

1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації органами ДПСУ антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення органами ДПСУ заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання корупції», у тому числі інформації про стан виконання органами ДПСУ заходів, передбачених Державною програмою та Антикорупційної програми Державної  прикордонної служби України на 2017 рік

Щокварталу,не пізніше 20 лютого, 20 квітня,

20 липня,

20 жовтня  2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

ГЦІС

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці.

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ.

 

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку особового складу ДПСУ,

організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

ДП, УВВБ,

ЦПКР та ВД,

ГЦІС

Підготовлено довідку за результатами перевірки

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

3) Продовження антикорупційної соціальної реклами шляхом застосування наглядної агітації (білборди, стенди, відеоролики тощо), розміщення повідомлень у ЗМІ

Січень –грудень 2017 року

ДП,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Збільшення кількості антикорупційної соціальної реклами

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Забезпечення участі представників Громадської ради АДПСУ у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ

Відповідно до плану роботи комісії

ДП,

ЦПКР та ВД,

Громадська рада (за згодою)

Факт участі зафіксовано у протоколі засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Забезпечення оптимального  рівня взаємодії з громадянським суспільством на засадах прозорості діяльності ДПСУ та відкритості для демократичного цивільного контролю

Січень –грудень 2017 року

УСГЗ та ПР,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Звіт за результатами взаємодії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції

1) Проведення самооцінки реалізації цільових програм із запобігання корупції та формування доброчесної поведінки особового складу ДПСУ наявності інформаційних платформ і умов для їх успішної реалізації в ДПСУ у рамках реалізації спільного проекту РНБО та Ініціативи НАТО

Січень – лютий 2017

 

УСГЗтаПР,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках  реалізації Програми ВІ

Згідно із стро-ками, визна-ченими у Річній національній програмі співро-бітництва між Україною та НАТО на 2017 рік

УСГЗтаПР, УВВБ,

ЦПКР та ВД,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

3) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

УМС та Є,

ДП,

ЦПКР та ВД,

УВВБ, інші структурні підрозділи АДПСУ

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

4) Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам

Січень –грудень 2017 року

ДП, ЦПКР та ВД

УВВБ, УМС та Є, інші структурні підрозділи АДПСУ, РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

Директор  Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                                                                                                                 С. Сердюк

 

Додаток 3

до Антикорупційної програми Державної прикордонної служби на 2017 рік
(у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від25.07.2017 № 62)

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності органів Державної прикордонної служби України

З метою організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень Держприкордонслужби,  моніторингу виконання Антикорупційної програми та  відповідно до абзацу четвертого пункту 12 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №533, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), було утворено  Комісію з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Аантикорупційної програми Державної прикордонної (далі – Комісія).

Для включення до складу Комісії було подано 27 кандидатур.

Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.02.2017 №101 АГ утворено Комісію у складі голови,  заступника голови, секретаря  та 23 членів і  затверджено Положення про діяльність Комісії.

До складу Комісії увійшли:

Птиця Антоніна Миколаївна, секретар громадської ради Державної прикордонної служби України;

полковник Сердюк Сергій Іванович, директор департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України;

полковник Яковець Петро Іванович, заступник начальника управління – начальник відділу організаційно-планової роботи та технічного співробітництва управління озброєння та техніки;

майор Горбатюк Павло Миколайович, заступник начальника управління – начальник відділу організації кадрової роботи, планування, контролю, нормативно-правового та методичного супроводження проходження служби управління кадрового менеджменту;

полковник Антонюк Андрій Вікторович, начальник аналітично-планового відділу управління внутрішнього аудиту;

полковник медичної служби Бакай Андрій Євгенович, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я;

полковник Білий Артем Миколайович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення зв’язку управління зв’язку;

полковник Бондаренко Анатолій Миколайович, начальник відділу тендерних закупівель та моніторингу цін;

полковник Ганаба Олександр Вікторович, начальник відділу організації адміністративного провадження та реадмісії управління у справах іноземців та адміністративного провадження;

полковник Андреєв Олександр Валерійович, старший офіцер відділу морально-психологічного забезпечення оперативно-службової (бойової) діяльності, військової дисципліни управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи;

полковник Барабаш Василь Петрович, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю управління прикордонного контролю;

полковник Демура Володимир Іванович, старший офіцер відділу житлово-експлуатаційного забезпечення управління матеріального забезпечення;

капітан 1 рангу Князєв Ігор Анатолійович, флагманський штурман відділу експлуатації та підготовки управління організації морської охорони;

полковник Кононученко Анатолій Антонович, старший офіцер відділу навчальних закладів управління професійної підготовки персоналу;

полковник юстиції Лагута Сергій Анатолійович, головний консультант відділу організації захисту інтересів Держприкордонслужби в судових органах управління правового забезпечення;

полковник Петренко Юрій Григорович, старший офіцер організаційно-штатної роботи управління організаційно-мобілізаційної роботи;

полковник Польгун Сергій Анатолійович, старший офіцер відділу організації прикордонної служби управління прикордонної служби;

полковник Ротарь Євген Костянтинович, старший офіцер відділу організації будівництва управління будівництва;

полковник Шийка Богдан Степанович, старший офіцер фінансово-нормативного відділу фінансово-економічного управління;

підполковник Лаврик Іван Андрійович, старший офіцер оперативно-організаційної роботи та інспектування ОРД управління внутрішньої та власної безпеки;

підполковник Марченко Микола Борисович, старший офіцер
(з участі в антитерористичних заходах) відділу територіальної оборони та організації антитерористичних заходів оперативного управління;

підполковник Притула Анатолій Михайлович, старший офіцер першого відділу управління організації оперативно-розшукової діяльності;

підполковник Тихонов Олександр Володимирович, старший офіцер відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації управління забезпечення діяльності Голови Держприкордонслужби;

підполковник Шапран Віталій Анатолійович, старший офіцер
(з організації забезпечення авіаційно-технічним майном) інженерно-авіаційного відділу авіаційного управління;

старший лейтенант Кисарець Олександр Володимирович, старший офіцер відділу з питань міжнародної допомоги управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції.

Про проведення процесу ідентифікації корупційних ризиків
у діяльності органів Держприкордонслужби повідомлено громадськість, персонал органів Держприкордонслужби. Запропоновано надати відповідну інформацію на умовах анонімності на електронну адресу Контактного центру Держприкордонслужби  [email protected]На вказану адресу надійшли пропозиції, що обговорені на засіданні Комісії та частково враховані.

До роботи Комісії залучалися інші посадові особи Держприкордонслужби, які надавали інформацію, необхідну для ідентифікації та проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до Методології Комісією визначено об’єкти для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів  Держприкордонслужби, ідентифіковано ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема, Комісією визначено 6 об’єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів Держприкордонслужби, серед яких 1 функція та 5 завдань для забезпечення функціонування органів Держприкордонслужби.

Аналіз повноважень посадових осіб Держприкордонслужби при здійснені функцій, визначених законодавством, дає підстави  зробити висновок, що ці функції є владними та одночасно дискреційними, що створює можливості виникнення корупційних ризиків. Разом з тим існує низка заходів щодо їх недопущення. Скоєння корупційних  або пов’язаних з корупцією правопорушень персоналом Держприкордонслужби обумовлено в першу чергу, порушенням ними вимог закону. Керівництвом органів Держприкордонслужби вживаються заходи щодо недопущення таких порушень. Мінімалізація їх вчинення досягається шляхом підвищення  рівня свідомості посадових осіб щодо несприйняття корупції, вжиттям додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного  та дисциплінарного характеру.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 265-р «Про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до системи «Аркан» Адміністрацією Державної прикордонної служби України забезпечено підключення співробітників Агентства та надано доступ до інформаційних ресурсів Держприкордонслужби. На сьогодні суб’єктами системи «Аркан» є 15 центральних органів виконавчої влади, тривають заходи щодо підключення до системи ще 3 суб’єктів.

Окрім того, у грудні 2016 – березні 2017 років проводились дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах з метою отримання інформації необхідної для виявлення корупційних загроз в службі (до кінця року – пункти пропуску Краківець, Бориспіль), результати якого було враховано під час ідентифікації корупційних ризиків.

Проведено соціологічне дослідження щодо проявів корупції в Держприкордонслужбі і ставлення посадових осіб до її існування через анонімне анкетування.

Зусилля та дії Держприкордонслужби по боротьбі з корупцією спрямовані на впровадження найкращих практик правоохоронних органів ЄС.  Протягом січня – квітня 2016 року за участі незалежних експертів із країн ЄС, що мають багатий досвід в управлінні органами прикордонного відомства, проведено перший етап дослідження серед персоналу Держприкордонслужби, на умовах анонімності респондентів,  щодо оцінки наявного стану стосовно  корупційних проявів та ставлення до існування у відомстві такого явища, як корупція.

З метою застосування комплексного та всебічного підходу до питання подолання корупції,  за рекомендацією експертів МОМ для проведення другого етапу (грудень 2016 – березень 2017) залучено незалежну соціологічну інституцію, яка провела дослідження серед осіб, що перетинають кордон України в пунктах пропуску, та серед мешканців прикордонних районів на українсько-польській ділянці кордону.

Результати всіх етапів досліджень дозволять Держприкордонслужбі отримати інформацію необхідну для всебічного аналізу корупційних загроз, визначення корупційних ризиків, розробки подальших дій із їх подолання.

Після проведення ідентифікації корупційних ризиків Комісією проводяться засідання, на якому здійснюється їх оцінка, відповідно до вимог Методології (додаток 1 до Звіту), а також сформовано заходи  щодо їх усунення, що наведені у додатку 2 до цього Звіту.

Директор Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                              С. Сердюк

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

Опис ідентифікаційних корупційних ризиків у діяльності  Державної прикордонної служби України,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного
з корупцією

Кадровий менеджмент

1

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на військову службу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

Можливість зловживання повноваженнями відповідними керівниками  при прийнятті на військову службу близьких їм осіб

Втручання в діяльність центрів комплектування третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

2

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння

прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Можливість зловживання повноваженнями відповідними керівниками  при прийнятті на державну службу близьких їм осіб

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

3

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Можливість зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами  на прийняття рішення приймальної комісії щодо прийняття чи неприйняття кандидатів на навчання до
НА ДПСУ

Втручання в діяльність приймальної комісії вищих навчальних закладів третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом приймальної комісії вищих навчальних закладів про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

4

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння з питань проходження служби близьких їм осіб, неповідомлення членом атестаційної комісії про конфлікт інтересів

Можливість зловживання посадовим становищем, з метою впливу на прийняття рішень щодо надання сприяння з питань проходження служби близьких їм осіб

Втручання в діяльність атестаційної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення членом атестаційної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

Професійна підготовка персоналу

5

Вплив з боку посадових або третіх осіб з метою сприяння в успішному складанні іспитів на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцям, іспитів з предметів професійної підготовки під час перевірки професійних якостей кандидатів до призначення, які розглядаються вищою атестаційною комісією АДПСУ та атестаційними комісіями регіональних управлінь та іспитів під час навчання слухачів  (курсантів та студентів)

Можливість зловживання посадовим становищем, з метою сприяння в успішному складанні іспитів та прийняті позитивного рішення

Втручання в діяльність викладачів, роботи  кваліфікаційної, атестаційної комісії третіх осіб з метою сприяння в успішному складанні іспитів та прийняті позитивного рішення

Можливі фінансові втрати, але незначні.

Вчинення корупційного правопорушення

6

Ризик залучення науково-педагогічного складу до підготовки наукової роботи, виконанню дипломних, магістерських та курсових робіт/проектів

Можливість отримання матеріальної винагороди науково-педагогічним складом навчального закладу за виконання наукової роботи в інтересах  здобувача наукового ступеня

Потенційний ризик полягає у практичному виконанні викладачем наукової роботи в інтересах  здобувача наукового ступеня за винагороду

Порушення  прав осіб, зниження рівня підготовки випускників, недотримання критеріїв самостійності наукових досліджень.

Вчинення корупційного правопорушення

Оперативно-службова діяльність

7

Недостатня врегульованість антикорупційної складової процедури здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення на пропуск, позачерговий пропуск до пункту пропуску, визначення результатів контролю ІІ лінії тощо, з метою отримання неправомірної вигоди

Прийняття посадовою особою ДПСУ незаконного рішення на пропуск, позачерговий пропуск до пункту пропуску, визначення результатів контролю ІІ лінії тощо

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

8

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без врахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю з метою отримання неправомірної вигоди

Прийняття посадовою особою ДПСУ незаконного рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без врахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

9

Отримання неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності 

Можливість зловживання інспектором, який здійснює прикордонний контроль (контрольні заходи), неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності

Отримання інспектором, який здійснює прикордонний контроль (контрольні заходи), неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності

Можливе перетинання  у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) осіб, які ухиляються від адміністративної відповідальності.

Вчинення корупційного правопорушення

10

Несанкціонований доступ до відомчих баз даних (адміністрування)

Можливість використання посадового становища для  отримання конфіденційної інформації з відповідних баз даних, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанести шкоду державі

Під час отримання інформації з відповідних баз даних службова особа може отримати конфіденційну інформацію, яка може бути використана з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанести шкоду державі

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, розголошення конфіденційної інформації

Публічні закупівлі

11

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Можливість використання посадового становища для  лобіювання інтересів певних торгівельних марок, фірм чи виробників,  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Встановлення в тендерній документації вимог до предмету закупівлі з посиланням на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

12

Поділ закупівлі аналогічних товарів на декілька партій, які не підпадатимуть під  вимогу обов’язкового проведення конкурсу

Можливість використання посадового становища для уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівель

Уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівель

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Внутрішній контроль та аудит

13

Неповідомлення внутрішніми аудиторами свого керівництва про можливість виникнення (або наявність) конфлікту інтересів під час проведення аудиту

Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно  працівника об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Наявність у внутрішнього аудитора, який здійснює аудит (або входить до складу аудиторської групи), особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно  працівника об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту. Як наслідок – в аудиторському звіті може бути подана недостовірна або необ’єктивна інформація

Вчинення правопорушення,  пов’язаного з корупцією.

Можливі фінансові втрати. 

Втрата  репутації підрозділом внутрішнього аудиту

14

Використання внутрішніми аудиторами службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення в аудитора приватного інтересу

15

Використання внутрішніми аудиторами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час здійснення аудиторських досліджень

Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового (немайнового) інтересу

 

Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту)  особистого майнового

(немайнового) інтересу

Вчинення правопорушення,  пов’язаного з корупцією.

Можливі фінансові втрати. 

Втрата  репутації підрозділом внутрішнього аудиту

16

Одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового  інтересу за вчинення (невчинення) певних дій  при проведенні

Дарування подарунків внутрішньому аудитору може мати на меті приймання права зворотної вимоги на вчинення (невчинення) певних дій

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Можливі фінансові втрати. 

Втрата  репутації підрозділом внутрішнього аудиту

Управління матеріальними ресурсами

17

Можливість зловживань персоналом Державної прикордонної Служби України під час використання матеріальних ресурсів у зв’язку з наявністю особистого інтересу

Можливість використання посадового становища  з метою задоволення  особистого майнового (немайнового) інтересу під час здійснення управління матеріальними ресурсами

Наявність у працівника, який здійснює управління матеріальними ресурсами особистого майнового (немайнового) інтересу

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

Директор Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                                                                                                                 С. Сердюк

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність  ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Підрозділ, відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходу щодо усунення корупційних ризиків

Очікувані результати

Кадровий менеджмент

1

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на військову службу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

 

Низька

Внесення змін до

Інструкції про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом

УКМ

Горбатюк П.М.

Грудень 2017 року

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення.

Створення модельних відділів прикордонної служби, які будуть вільними від корупції і які стануть прикладом для подальшого реформування ДПСУ

Проведення занять з співробітниками підрозділів центрів комплектування з ознайомлення щодо заборони та обмежень з використання службового становища, одержання подарунків (пожертв), а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів

УКМ

Горбатюк П.М.

ІІ та ІV квартал 2017 року

Забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства

ДП

Примаченко О.М.

Не пізніше встановлених зако-нодавством строків

 

Запровадження автоматичної системи  відбору персоналу до підрозділів ДПСУ в рамках реалізації проекту реформування ДПСУ з упровадження пілотного проекту «Нове обличчя кордону»

ДП,

Примаченко О.М.,

ДОДК

Мул С.А.

І півріччя  2017 року

2

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння

прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

 

Низька

Проведення занять із членами конкурсної комісії щодо заборони та обмежень з використання службового становища, одержання подарунків (пожертв), а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів

ДП

Примаченко О.М.

 

Перед початком роботи

конкур-сної комісії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства

 

ДП

Примаченко О.М.

Не пізніше встанов-лених законодав-ством строків

Здійснення аудіо-, відео фіксації проведення  засідання конкурсної комісії

 

ДП

Примаченко О.М.

 

Під час проведення засідання конкурсної комісії

3

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Низька

Проведення інструктажів і занять із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

НА ДПСУ

Волобуєва О.Ф.

У день початку проведення вступної кампанії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

 

Забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства

ДП

Примаченко О.М.

Не пізніше встанов-лених законодав-ством строків

Залучення до роботи приймальної та атестаційної комісій членів Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

ГР

Бідах В.ВП.

(за згодою)

Під час проведення засідання конкурсної комісії

 

Залучення до засідання конкурсної комісії представника відділу освіти обласної державної адміністрації

ОДА

Під час проведення засідання конкурсної комісії

4

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння

з питань проходження служби близьких їм осіб, неповідомлення членом атестаційної комісії про конфлікт інтересів

Низька

Проведення інструктажів та занять із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

ДП

Примаченко О.М.

 

Перед початком роботи

атестаційної комісії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства

ДП

Примаченко О.М.

 

Не пізніше встановлених законо-давством строків

Залучення до роботи атестаційної комісій членів Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної Служби України

ГР

Бідах В.ВП.

(за згодою)

Під час роботи  атестаційної комісій

Професійна підготовка персоналу

5

Вплив з боку посадових або третіх осіб з метою сприяння в успішному складанні іспитів на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцям, іспитів з предметів професійної підготовки під час перевірки професійних якостей кандидатів до призначення, які розглядаються вищою атестаційною комісією АДПСУ та атестаційними комісіями регіональних управлінь та іспитів під час навчання слухачів  (курсантів та студентів)

Середня

Розробити та впровадити Правила академічної доброчесності, де передбачити ці корупційні ризики та форми антикорупційних застережень

УППП

Соляр В.С.,

органи ДПСУ

ІІІ квартал 2017 року

 

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Проведення обов’язкового інструктажу науково-педагогічного складу та членів комісій із дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

 

Перед початком проведення іспитів та роботи

комісій

 

Здійснення відеодокументування під час іспитів

Під час проведення іспитів

6

Ризик залучення науково-педагогічного складу до підготовки наукової роботи, виконанню дипломних, магістерських та курсових робіт/проектів

Середня

Розробити та провести  короткостроковий курс навчання з етичної поведінки та розвитку антикорупційної стійкості  науково-педагогічного складу

НА ДПСУ

Волобуєва О.Ф.

ІV квартал 2017 року

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Розробити та впровадити Правила академічної доброчесності, де передбачити ці корупційні ризики

ІІІ квартал 2017 року

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних моніторах та офіційному веб-сайті академії

Постійно, у період екзамена-ційних сесій

Періодичний моніторинг стану виконання наукових робіт, дипломних, магістерських і курсових робіт/проектів виконавцями

Щоквар-талу в період екзамена-ційних сесій

Оперативно-службова діяльність

7

Недостатня врегульованість антикорупційної складової процедури здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Висока

Розроблення проекту наказу МВС «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну»

ДОДК

Мул С.А.,

ДП

Примаченко О.М.

 

Вересень 2017 року

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення.

Формування доброчесної поведінки  персоналу ДПСУ, продовження створення сталих соціальних ініціатив (поведінкових платформ) щодо свідомої відмови особового складу від корупційних проявів

Опрацювати та затвердити Плани цільових заходів  щодо щоквартального проведення в органах ДПСУ внутрішньовідомчих антикорупційних акцій: «Долучайся  до Антикорупційної команди»

ДП,

Примаченко О.М.

інші  структурні підрозділи АДПСУ

Щоквар-талу

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ

ООДК, РУ,

ДП

Примаченко О.М.,

УВВБ

Коваленко  Л.І.,

інші структурні підрозділи АДПСУ

Під час проведення антикору-пційних акцій.

 

Постійний контроль, шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ООДК, РУ, УВВБ

Коваленко  Л.І.,

УПК

Логвінов К.І., інші структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

 

8

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Висока

Постійний контроль, шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ООДК, РУ, УВВБ

Коваленко  Л.І.,

УПК

Логвінов К.І., інші структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

9

Отримання неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності

Висока

Постійний контроль, шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ООДК, РУ, УВВБ

Коваленко  Л.І.,

УПК

Логвінов К.І.,

інші  структурні підрозділи АДПСУ

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

 

Забезпечити автоматизовану обробку інформації щодо контролю за терміном дозволеного перебування на території України іноземців та осіб без громадянства  відповідно до наказу Адміністрації ДПСУ від 27.05.2008 № 444 «Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»

УЗ

Божнюк В.В.,

Ющенко О.М.,

ДОДК

Мул С.А.,

РУ, ООДК

ІV квартал 2017 року

10

Несанкціонований доступ до відомчих баз даних (адміністрування)

Висока

Періодичний моніторинг осіб, які користуються інформаційними ресурсами ДПСУ, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.

Встановлення жорсткого контролю за наданням доступу до відомчих баз даних (адмініструванням) та використанням отриманої інформації

УЗ

Черниця С.В.,

ГЦОСІ

Цехмейструк Ю.П.,

ГЦЗА та ЗІ

Недоборівський С.В.,

ДОД

Притула А.М.,

УВВБ

Коваленко  Л.І.,

УІ

Гусак  Ю.М.,

УЗ

Черниця С.В.,

Недоборівський С.В.

Щомісяця, не пізніше
5 числа

 

 

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

ІV. Публічні закупівлі

11

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Середня

Розробка та використання стандартного визначення продукції. Впровадження в Держприкордонслужбі під час опрацю-вавння технічного завдання на закупівлю товарів примірних специфікацій розроблених ДП «ProZorro»

Залучення до роботи  у тендерному комітеті представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

ІІ квартал

2017 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

12

Поділ закупівлі аналогічних товарів на декілька партій, які не підпадатимуть під  вимогу обов’язкового проведення конкурсу

Середня

Розробка річного графіка закупівель для оцінки потреб, що виникають повторно

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

ІІ квартал

2017 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Внутрішній контроль та аудит

13

Неповідомлення внутрішніми аудиторами свого керівництва про можливість виникнення (або наявність) конфлікту інтересів під час проведення аудиту

Низька

Доведення під підпис до особового складу підрозділів внутрішнього аудиту вимог Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2011  № 1217,  зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2011 за № 1195/19933, та основних положень Закону України  «Про запобігання корупції»

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

І квартал 2017 року

 

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

14

Використання внутрішніми аудиторами службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення в аудитора приватного інтересу

Здійснення щоквартального  моніторингу за їх дотриманням особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

До 10 липня,

до 10 жовтня 2017 року,

до 10 січня

2018 року

15

Використання внутрішніми аудиторами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час здійснення аудиторських досліджень

Низька

Доведення під підпис до особового складу підрозділів внутрішнього аудиту вимог Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну
від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2011 за  № 1195/19933, та основних положень Закону України  «Про запобігання корупції»

Підрозділи внутрішнього аудиту, РУ

І квартал 2017 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Здійснення щоквартального моніторингу  за їх дотриманням особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

До 10 липня,

до 10 жовтня 2017 року,

до 10 січня

2018 року

16

Одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Низька

Доведення під підпис до особового складу підрозділів внутрішнього аудиту вимог Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2011 за № 1195/19933, та основних положень Закону України  «Про запобігання корупції»

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

І квартал 2017 року

 

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Здійснення щоквартального моніторингу за їх дотриманням особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту,

РУ

До 10 липня,

до 10 жовтня 2017 року,

до 10 січня

2018 року

Управління матеріальними ресурсами

17

Можливість зловживань персоналом Державної прикордонної Служби України під час використання матеріальних ресурсів у зв’язку з наявністю особистого інтересу

Низька

Провести збори з начальниками продовольчої служби та служби паливо-мастильних матеріалів, на яких попередити персонал про недопустимість використання матеріальних ресурсів  для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей

УМЗ

Захаренко О.В.,

Косяк А.О.

ІІ квартал 2017 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Проводити облік майна виданого в особисте користування  (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)

УМЗ

Кохан А.В.

Щомісяця, протягом 2017 року

Проведення вибіркового моніторингу використання матеріальних ресурсів

Підрозділи внутрішнього аудиту,

УВВБ Коваленко  Л.І.

Щоквар-талу

Директор Департаменту персоналу Адміністрації

Державної прикордонної служби  України

полковник                                                                                                                                                                                 С. Сердюк

 

Популярні розділи та сервіси